INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności Podstawa prawna: Art.67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa( Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 67a§ 1 pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem art. 67b organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych waznym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty

2) odroczyć lub rozłozyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku osób fizycznych

Załączniki:

W przypadku osób prawnych

Załączniki:

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy  - Wymiar podatków

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

V. UWAGI
brak