ogłoszenie - Bogusław i Grażyna Zdunek, Józefina, gm. Koźminek

                                                     Koźminek, dnia 21 lutego 2005 r.

  

O g ł o s z e n i e

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./ Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu  w publicznym wykazie danych o decyzji o warunkach zabudowy nr: G.P.MiB. 7331/74/03-05 z dnia 14 lutego 2005 r. na budowę budynku inwentarskiego /indycznik/ o obsadzie 150,6 DJP na działce o nr ewid. 138/4 położonej w m. Józefina, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Bogusława i Grażyny małż. Zdunek. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 40,3 DJP.

                                                                                                                  Wójt Gminy Koźminek