Ogłoszenie o inwestycji szkodliwej - B. Zdunek

                                                     

                                                               Koźminek, dnia 25 marca 2004 r.

  

O g ł o s z e n i e

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

  

zawiadamia

  

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku inwentarskiego /indycznik/ o obsadzie 150,6 DJP na działce o nr ewid. 138/1 położonej w m. Józefina, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Grażyny i Bogusława małż. Zdunek, oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski /indycznik/ o obsadzie 40,3 DJP.

 

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 1 lub 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Koźminek