Budowa budynku inwentarskiego - Chodybki, p. Wieuszewski

                                                           Koźminek, dnia 15 września 2004 r.

 

 

 O g ł o s z e n i e

 

            Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku inwentarskiego /gęśnik/ o obsadzie 150 DJP na działce o nr ewid. 148 położonej w m. Chodybki, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Józefa i Marii Wieruszewskich, oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 32 DJP.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Koźminek