Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

  
  Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY KOŹMINEK za I półrocze 2010 roku.
  
  Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2010 roku.
  
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY KOŹMINEK za 2010 rok.
     
  Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.