Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
Podłącz swoją posesję do kanalizacji sanitarnej ! ! !

Podłącz swoją posesję do kanalizacji sanitarnej ! ! !

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Krzyżówki, Młynisko i Dębsko oddano do użytkowania kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej. W związku z tym informuję mieszkańców i właścicieli posesji o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Możliwość podłączenia obejmuje posesje, które mają techniczne warunki włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wyłączając nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. W związku z tym prosi się mieszkańców posiadających możliwości techniczne, o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków, dla przyłączy kanalizacji sanitarnych, do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Mielęckiego 9.
Jednocześnie informujemy, że wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej. Do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

Urząd Gminy Koźminek posiada zestawienia wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi.
W celu wykonania omawianego obowiązku należy na własny koszt:

•    złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Mielęckiego 9,
•    na podstawie wydanych warunków technicznych, wykonać podłączenie budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
•    podpisać umowę na wykonanie włączenia do kanalizacji z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Mielęckiego 9.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek opracowania warunków

Zgłoszenie przyłącza