Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
"Mój Prąd" już działa! Drugi nabór wniosków rozpoczął się 13 stycznia 2020 r.

"Mój Prąd" już działa! Drugi nabór wniosków rozpoczął się 13 stycznia 2020 r.

W ramach II naboru, tak jak dotychczas, będzie można uzyskać dofinansowanie na instalacje podłączone do sieci i opłacone nie wcześniej niż 23.07.2019 r.

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 20.12.2019 r. (zakończenie I naboru) lub zrealizują inwestycję po tym terminie, będą mogli składać wnioski od 13.01.2020 r.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach "Mojego Prądu" mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu

mikroinstalacji fotowoltaicznych - o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Szczegółowe informacje o nowym programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl/), szczegóły naboru - http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Koszty kwalifikowane:

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego

(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;

c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych

przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym

elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski, nr tel.: 22 45 90 387.