Dzisiaj jest poniedziałek, 04 marca 2024r. Imienieny Kazimierza i Łucji
Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (Rogatka Kaliska) ul. Śródmiejska 34 (III piętro, wejście "A") i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do Kwalifikacji Wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja Wojskowa dotyczy także kobiet

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentami tych szkół lub kierunków. Termin kwalifikacji wojskowej kobiet wyznaczony został na dzień 3 kwietnia 2020 r.      (tj. piątek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy, najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej, aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin, w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja Wojskowa jest obowiązkowa. Wobec osoby, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoba stająca do Kwalifikacji winna posiadać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

2. dokumentację lekarską, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy,

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy

4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.