Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenie o przetargu - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Nowym Nakwasinie 48a lokal nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

WÓJT GMINY KOŹMINEK  

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Nowym Nakwasinie 48a  

Dane dotyczące nieruchomości lokalowej położonej w  Nowym Nakwasinie 48a oraz warunki przetargu: 

1. Dla nieruchomości położonej w Nowym Nakwasinie 48a Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00040355/3

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Nowy Nakwasin arkusz mapy 1 działka nr 396/1 o pow. 0,1958 ha.

3. Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w 1926r., w technologii tradycyjnej murowanej, wyposażonym w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną z odpływem ścieków do zbiornika bezodpływowego. Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 77,61 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni , łazienki, korytarza i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 12,50 m2. Wraz z prawem własności lokalu zbywany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie niezbędnym do racjonalnego  korzystania z budynku w wysokości  9011/36712. Lokal stanowi własność Gminy Koźminek

4. Cena wywoławcza wynosi 28520,00 zł (słownie : dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 gr.), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia  aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji.

5. Nieruchomość, na której znajduje się  przedmiotowy lokal, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach koncentracji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

6. Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.

7. Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 2852,00 zł na konto Urzędu Gminy Koźminek Nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 do dnia 5 maja 2015r. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone prze uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika  przetargu, który przetargu nie wygrał podlega  zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

8.  Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2015r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, pokój nr 14. 

9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

11. Gmina zastrzega  sobie prawo odwołania  lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Koźminek www.kozminek.pl.

12. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu  udzielają pracownicy Urzędu Gminy , pokój nr 8 , tel. 62 76 38 610.    

Koźminek, 23 marca 2015r.

Regulamin   
Lista wiadomości