Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2024r. Imienieny Daniela i Andrzeja
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

WÓJT GMINY KOŹMINEK - Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 WÓJT GMINY KOŹMINEK

Ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7

 

Dane dotyczące nieruchomości zabudowanej położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7 oraz warunki przetargu:

 1. Dla nieruchomości położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7 Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KW KZ1A/00040355/3.
 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Koźminek, arkusz mapy nr 1, działka nr 443 o pow. 0,1200 ha.
 3. Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z początków XX wieku. Budynek wolno stojący, parterowy, bez poddasza użytkowego, nie podpiwniczony. W budynku nie ma łazienki i wc. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Południowa granica działki 443 przebiega po wewnętrznej ścianie budynku, za budynkiem skręca w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim. Między budynkiem mieszkalnym, z północną granicą działki 443 znajduje się wjazd na nieruchomość. Przy północnej granicy znajduje się budynek gospodarczy  z 4 boksami gospodarczymi i dwoma ubikacjami suchymi. Środkowa i zachodnia część działki jest aktualnie niezabudowana.

Wyceniana nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej Koźminka, przy ulicy utwardzonej asfaltobetonem, w otoczeniu średnio zwartej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  Odległość od centrum Koźminka – ok. 1km. Otoczenie korzystne – osiedle mieszkaniowe, teren prawie płaski. W otoczeniu nie ma czynników uciążliwych i  elementów psujących krajobraz. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną, gminną (ul. Ciasna), utwardzoną asfaltobetonem. Dostępne są następujące media komunalne i techniczne:

·         energia elektryczna,

·         sieć wodociągowa,

·         sieć kanalizacji sanitarnej,

·         sieć telefoniczna.

 1. Cena wywoławcza wynosi 35770,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy. Znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek województwa wielkopolskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 485/Wlkp/A.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 3577,00 zł na konto Urzędu Gminy Koźminek w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/o w Koźminku Nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 do dnia                 21 sierpnia 2012r. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2012r. o godz. 11.00 w sali nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7.
 5. I przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbył się w dniu 23 kwietnia 2012r.         
 6. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 9. Urząd Gminy Koźminek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Koźminek www.kozminek.pl.
 10. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy, pokój nr 8, tel. 62 76 38 610.

 

Koźminek, 10 lipca 2012r.

  Regulamin

Lista wiadomości