Dzisiaj jest sobota, 13 kwietnia 2024r. Imienieny Przemysława i Hermenegildy
Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

Ogłoszenia Gminne o Nieruchomościach

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pietrzykowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 WÓJT GMINY KOŹMINEK

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pietrzykowie

 

Dane dotyczące nieruchomości zabudowanej położonej w Pietrzykowie oraz warunki przetargu:

  1. Dla nieruchomości położonej w Pietrzykowie Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1A/00038865/4.
  2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Pietrzyków, arkusz mapy nr 1, działka nr 46/24 o pow. 1,0073 ha.

Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana zabytkowym dworem z lat 70-tych XIX wieku. Budynek wolnostojący, parterowy, bez poddasza użytkowego. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej - wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 227/Wlkp/A. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi Pietrzyków w odległości ok. 400 m od drogi wojewódzkiej nr 471.  Opatówek – Rzymsko. Dojazd do nieruchomości drogą gminną tłuczniową od strony południowej lub gruntową od strony wschodniej. Dostępne są następujące media komunalne i techniczne:

·         energia elektryczna,

·         sieć wodociągowa

  1. Cena wywoławcza wynosi 118000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Cena uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona  o 50 % z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zieleni parkowej parków miejskich i wiejskich. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 5900,00 zł na konto Urzędu Gminy Koźminek w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/o w Koźminku Nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 do dnia                 12 lipca 2011r. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2011r. o godz. 11.00 w sali nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7.
  4. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  6. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  7. Urząd Gminy Koźminek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.
  8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy, pokój nr 8, tel. 62 76 38 610.
 

Koźminek, 25 maja 2011r.

  Regulamin
Lista wiadomości