Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz ustaleniu dochodu z gospodarstwa rolnegoPodstawa prawna: Art. 306a, 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r.  poz. 900 z późniejszymi zmianami) 
 
I.WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia  (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek oraz w jakim celu ma być wydane zaświadczenie)

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa 17,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni 
 
IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 7 dniu licząc od dnia otrzymania decyzji. 
 
VI. UWAGI
brak