Umorzenie zaległosci podatkowych

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę Podstawa prawna: Art.67a § 1 punkt 3 z zastrzeżeniem art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z Art. 67a § 1 punkt 3 Ordynacji Podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku osób fizycznych

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Załączniki:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
  • udokumentować ponoszone wydatki np. ( rachunki za czynsz, energię, leczenie itp.)
  • udokumentowanie zdarzeń opisanych w podaniu mających wpływ na osłabienie kondycji finansowej
  • w przypadku rolników  i przedsiębiorców należy złożyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie dwóch poprzednich lat i roku bieżącym, ewentualnie oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy
  • formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

W przypadku osób prawnych

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę( we wniosku należy podać pełną  nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD)

Załączniki

  • bilans
  • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie dwóch poprzednich lat i roku bieżącym, ewentualnie oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy
  • formularz składany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansowy - Wymiar podatków

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu  wydającego  decyzje w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

V. UWAGI
brak