Zmiana decyzji ustalającej wysokość zobowiązania

INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego Podstawa prawna: Art.254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa( Dz. U. 2019r. poz. 900 z późniejszymi zmianami)

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki

  • informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności;

    Załączniki

  • akt notarialny

  • rozwiązanie umowy dzierżawy 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy - Wymiar podatków

 IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

V. UWAGI
brak