Usuwanie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Podstawa prawna: art. 83 do 89 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. - (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1074) 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (word , pdf ), (należy załączyć rysunek lub mapę ze szkicem).
  2. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa - dotyczy osób fizycznych, wycinki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (należy załączyć rysunek lub mapkę ze szkicem) (word , pdf )

II. UWAGI:

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaję Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz.

2. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów:

a) owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

b) sadzonych na plantacjach,

c) drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

    - 80 cm - w przypadku topoli. wierzb, klonu jesionolistnego, klonu  srebrzystego,

    - 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego

    - 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

d) usuwanych w celu przywrócenia gruntów leżących odłogiem do celów rolniczych

e) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²

f) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których  mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządza się protokół.  

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  - do 30 dni

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew - do 21 dni na dokonanie oględzin, następnie 14 dni na wniesienie sprzeciwu 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Ochrona Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Koźminek, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI DODATKOWE

W przypadku braku danych we wniosku, zgłoszeniu  lub wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.