Wyniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Pietrzyków i Smółki”

                                                                                      Koźminek, 24 czerwca  2014 r.

ZPSS.271.4.2014 .

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Pietrzyków i Smółki”

Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek, działając na podstawie art. 93 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami),

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą  ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba ze zamawiający może  zwiększyć  tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

W związku z powyższym zamawiający nie może w sposób prawidłowy dokonać oceny ofert oraz podpisać umowę nie podlegającej unieważnieniu.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami),

 

 

Otrzymują:

„ROL DRÓG” Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo – Budowlane  inż. Rafał Świątek Rajsko 2 62-860 Opatówek

 

Lista wiadomości