Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Koźminek, 21 sierpnia 2009 r.

GPMB. 341-28/06-09

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla wybranych terenów w obrębach: Józefina, Stary Nakwasin, Krzyżówki, Nowy Nakwasin, Dębsko, Koźminek i Pietrzyków

oraz

 o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany studium

      Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla wybranych terenów w obrębach: Józefina, Stary Nakwasin, Krzyżówki, Nowy Nakwasin, Dębsko, Koźminek i Pietrzyków

    Projekt ww. zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.09.2009 r. do 08.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek (pokój nr 8), w godz. od 8.00 do 15.00.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10.2009 r. w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pok. nr 14 (sala narad) o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Koźminek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2009 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze
. zm.) informuję o:
                          prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest projekt zmiany studium dotyczący obszarów określonych w uchwale
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.
 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
(pok. nr 8).

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływana na środowisko, należy składać na piśmie, ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@kozminek.pl, w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
W temacie wniosku należy wpisać „Ocena-studium”. 
     

Wójt Gminy Koźminek