Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek.