Zarządzenia Wójta

ROK 2020

 

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8.2019 Wójta Gminy Koźminek z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania Gminnej komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 6 /2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 roku. (Załącznik Nr 1 i 2)

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Rodo

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetwej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie objęcia przez Gminę Koźminek dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetwej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 15/2020 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetwej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetwej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetwej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2019 rok

Zarządzenie  nr 28/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

 

 

ROK 2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Koźminek

Załącznik Nr 1    WYKAZ SOŁECTW

Załącznik Nr 2     PIETRZYKÓW

Załącznik Nr 3     CHODYBKI

Załącznik Nr 4     DABROWA

Załącznik Nr 5     DĘBSKO

Załącznik Nr 6     EMILIANÓW

Załącznik Nr 7     GAĆ KALISKA

Załącznik Nr 8     JÓZEFINA

Załącznik Nr 9     NOWY KAROLEW

Załącznik Nr 10   STARY KAROLEW

Załącznik Nr 11   KOŹMINEK

Załącznik Nr 12   KSAWERÓW

Załącznik Nr 13   MARIANÓW

Załącznik Nr 14   MOSKURNIA

Załącznik Nr 15   NOWY NAKWASIN

Załącznik Nr 16   STARY NAKWASIN

Załącznik Nr 17   OSUCHÓW

Załącznik Nr 18   ROGAL

Załącznik Nr 19   SMÓŁKI

Załącznik Nr 20   ZLOTNIKI

Załącznik Nr 21   TYMIANEK

Załącznik Nr 22   BOGDANÓW

Załącznik Nr 23   OSZCZEKLIN

Załącznik Nr 24   MŁYNISKO

Załącznik Nr 25   KRZYŻÓWKI

Załącznik Nr 26   FORMULARZ  KONSULTACJI

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Koźminek z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Koźminek oraz utworzenia sołectwa Słowiki w Gminie Koźminek.

Załącznik Nr 1 - pojedyńczy

Załącznik Nr 2 - zbiorowy

Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2012 Wójta gminy Koźminek z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2008 Wójta Gminy Koźminek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji i Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Koźmine

Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w związku z upływem kadencji

Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Moskurni i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościac

Zarządzenie nr 27 /2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Moskurni

Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej 

Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Moskurni

Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Moskurni

Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 43/2019 skrócenia czasu pracy w wyniku upałów

Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2018 rok

Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania audytowego zapewniającego na rok 2019 w Gminie Koźminek

Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019r.

Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019r.

Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystywania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Zarządzenie nr 61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie objęcia przez Gminę Koźminek dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 70/2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020-2032

Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Zarządzenie nr 72/2019 w sprawie przetargu na sprzedaż drzew

Zarządzenie nr 73/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 74/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu grantowego pn. „podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

 

ROK 2018

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Koźminek na lata 2018-2020

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetagowej

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń aktów stanu cywilnego, będących drukami ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów będących własnością Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2017 rok

Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 39a/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 40/2018 w sprawie powołania  składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie objęcia przez Gminę Koźminek dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 grudnia 2017r.

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystywania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci o pieczątek urzędowych stosowanych w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 63/2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032

Zarządzenie nr 64/2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok

Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego”, „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego”

Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania audytowego zapewniającego na rok 2018 w Gminie Koźminek

Zarządzenie nr 71/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich w 2019 roku

Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

 

 

ROK 2017

Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji


Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz określenia propozycji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej (prewskaźnika VAT) na 2017 rok

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 9/2017 rok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do działalności gospodarczej (prewskaźnika VAT) na 2017 rok

Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Koźminek w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata ba stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata ba stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2016 rok

Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 35/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dudek ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Koźminku pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji gminy Koźminek

Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej przekazanej ZGKiM w Koźminku w 2017 roku

Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką.

Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych na skutek huraganu-nawałnicy w dniach 10 sierpnia i 11 sierpnia 2017r.

Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Koźminek w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 26 listopada 2017r.

Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Zarządzenie nr 52/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystywania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Moskurni w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 58/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodku Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 59a/2017 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 60/2017 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2025

Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 66/2017 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 69/2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie objęcia przez Gminę Koźminek udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok


ROK 2016

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Kom8unalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w 2016 roku

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 41/07 Wójt Gminy Koźminek z dnia 12 listopada 2007 r.

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wypych

Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna".

Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B, BE i Bc

Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystywania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2024

Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Koźminek i jej jednostkach i zakładach budżetowych

Zarządzenie nr 44/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 46/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie stawek cen i usług za odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Koźminku

Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek za 2016 rok

Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone" i „poufne" w Urzędzie Gminy w Koźminku , dokonania czynności związanych z likwidacją kancelarii tajnej oraz utworzenia kancelarii materiałów niejawnych

Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do relaizacj9 zadań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

   

ROK 2015

 

Zarządzenie Nr 1 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 1a w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 2 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie Nr 3 w sprawie gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Koźminek na lata 2015-2017

Zarządzenie Nr 4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 8 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12 w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 13 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 19 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinkąZarządzenie Nr 20 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Koźminku powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nowym Nakwasinie powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 25 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w Zarządzeniu Nr 17/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 28 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 31 w sprawie określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w 2015 roku

Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Dominiak

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Adamiak
Zarządzenie nr 37 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany e składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4 w Nowym Nakwasinie powołanej w związku z referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr 42 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 44 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok
Zarządzenie nr 46 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystywania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Zarządzenie nr 47 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 49 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 50 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 51 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 52 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 53 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie nr 54 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie nr 55 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 56 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023

Zarządzenie nr 57 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)
Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie nr 60 w sprawie przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Zarządzenie nr 61 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie nr 62 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie nr 63 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 66 w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku
Zarządzenie nr 67 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

ROK 2014

Zarządzenie Nr 2 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń jednostek budżetowych z budżetem Gminy Koźminek oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie Nr 5 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 8 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego

Zarządzenie Nr 9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 14 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 17 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie Nr 21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moskurni i dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 25 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moskurni

Zarządzenie Nr 28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie Nr 31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Moskurni

Zarządzenie Nr 32 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie Nr 33 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 37 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Moskurni

Zarządzenie Nr 38 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40A w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 41 o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Sztolc

Zarządzenie Nr 42 o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Szewczyk

Zarządzenie Nr 43 o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marioli Matczak

Zarządzenie Nr 44 o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Romany Mikołajewskiej

Zarządzenie Nr 45 o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Ziółkowskiej

Zarządzenie Nr 46 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 47A w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 49 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 51 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum w Koźminku w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 52 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 53 w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 54 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 55 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 56 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 57 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 58 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 61 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 62 w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 62a w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 63 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

Zarządzenie Nr 64 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

Zarządzenie Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 67 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 68 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowiskach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koźminek

Zarządzenie Nr 69 w sprawie powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 70 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 73 w sprawie wyznaczenia członków komisji dokonującej czynności inwentaryzacyjnych, w celu ustalenia zasady (metody) wstępnej alokacji podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabyte przez Gminę Koźminek towary i usługi w celu określenia wartości podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą Gminy Koźminek (tj. czynnosciami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi od podatku)

Zarządzenie Nr 75 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 77 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie Nr 78 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu stanowiącego własność CDP MSWiA w Warszawie przekazanego w użyczenie Urzędowi Gminy w Koźminku

Zarządzenie Nr 79 w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 80 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Zarządzenie Nr 81 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

 

ROK 2013

Zarządzenie Nr  1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 2 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 4 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 5 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Durman

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie Nr 6a w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 11 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 13 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koźminku oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie Nr 14 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 20 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 21 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 22 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 23 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 24 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na ternie gminy Koźminek”

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 25 w sprawie przyjęcia zasad, trybu monitorowania sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz realizacji programów i strategii rozwoju gminy

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 26 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 27 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 28 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 29 w sprawie objęcia przez Gminę Koźminek udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 30 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 32 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 33 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 35 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 36 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie Nr 37 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 38 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 39 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 40 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 41 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 42 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sortu w 2013 roku

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 43 w sprawie wprowadzenia zmian w załączniki Nr 8 „Instrukcja przeprowadzania  i  rozliczania inwentaryzacji” do zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 44 w sprawie przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 46 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie Nr 49 w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Koźminek

Strona nr 1

Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Strona nr 1

 

ROK 2012

Zarządzenie nr 1 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Koźminek

Zarządzenie nr 2 w sprawie rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie nr 3 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Strona nr 5

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 6 w sprawie decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 7

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego sprzętu w magazynie OC gminy

Zarządzenie nr 9 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznrgo w 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Strona nr 5

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 11 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 15a w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku i dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 20 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. A.Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 24 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Zarządzenie nr 27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mielęckiego w Koźminku

Zarządzenie nr 28 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku

Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Suchowskiej

Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dawida Kupaja

Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Karola Adamiaka

Zarządzenie nr 32 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7 

Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 34 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 35 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 35

Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 39

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 40 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Zarządzenie nr 45 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 45

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 46 w sprawie Procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koźminek

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 46

Załącznik nr 5 do zarzadzenia nr 46

Zarządzenie nr 47 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 47

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 48 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 49 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

Zarządzenie nr 50 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

Zarządzenie nr 51 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 52 w sprawie przerowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

 

ROK 2011

Zarządzenie nr 1a/2011 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizaujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

Zarządzenie nr 1b/2011 w spr. rozliczenia dotacji przez podmioty realizaujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

Zarządzenie nr 2/2011 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Zarządzenie nr 3/2011 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w 2010 roku

Zarządzenie  nr 3a/2011 w spr. rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w 2010 roku

Zarządzenie nr 4/2011 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5/2011 w spr. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie nr 8/2011 zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 9/2011 w spr. określenia listy rodzajów przesyłek wplywających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny - sekretariat

Zarządzenie nr 10/2011 w spr. zmian w składzie Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 11/2011 w spr. decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 12/2011 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 12a/2011 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 13/2011 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14/2011 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 15/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 16/2011 w spr. powoałnia komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Koźminku oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

Strona nr 1 zarządzenia nr 16/2011

Strona nr 2 zarządzenia nr 16/2011

Zarządzenie nr 17/2011 w spr. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 18 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 19/2011 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 19/2011

Strona nr 1 załącznika do zarządzenia nr 19/2011

Strona nr 2 załącznika do zarządzenia nr 19/2011

Strona nr 3 załącznika do zarządzenia nr 19/2011

Zarządzenie nr 20 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 21/2011 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1 zarządzenia nr 21/2011

Strona nr 2 zarządzenia nr 21/2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2011

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2011

Strona nr 1 załącznika do zarządzenia 21/2011

Strona nr 2 załącznika do zarządzenia 21/2011

Strona nr 3 załącznika do zarządzenia 21/2011

Zarządzenie nr 22/2011 w spr. powołąnia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 23/2011 w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 24/2011 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 25 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25

Zarządzenie nr 26 w spr. powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 27 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

Zarządzenie nr 28 w spr. ustaelnia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dla uczniów klasy III gimnazjum

Zarządzenie nr 29 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29

Zarządzenie nr 30 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 31 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 31

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 32 w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Koźminek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 33 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kamili Raźniewskiej

Zarządzenie nr 34 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 35 w spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr 36 w spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) 

Zarządzenie nr 37 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 38 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 40 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 42 w spr. wprowadzenia Planu komunikacji 

Zarzadzenie nr 43 w spr. powołania zespołu samooceny i wdrożenia metody CAF 2006

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 44 w spr. powołania Koordynatora CAF i osoby wspierającej Koordynatora CAF

Strona nr 1

Strona nr 2

Zarządzenie nr 45 w spr. powołania zespołu zadaniowego w celu przeprowadzenia szacowania strat w budynkach powstałych podczas nawąłnicy z 5 września 2011 roku

Zarządzenie nr 46 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 48 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie nr 50 w spr. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Koźminek

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Strona nr 5

Zarządzenie nr 50 A w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 53 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 53

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53

Strona nr 1

Strona nr 2

Załacznik nr 3 do zarządzenia nr 53

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 55 w spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021

Zarządzenie nr 56 w spr. ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2012 rok

Zarządzenie nr 57 w spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 58 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2012

Zarządzenie nr 59 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Andrzejczak

Zarządzenie nr 60 w spr. powołania Komisji opiniującej przyznanie Nagrody Artystycznej Wójta Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 61 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

Strona nr 1

Strona nr 2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2012

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2012

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Zarządzenie nr 62 w spr. gminnego planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Koźminek na lata 2012-2014

Załącznik nr 1 do zarządznia nr 62/2012

Strona nr 1

Strona nr 2

Strona nr 3

Strona nr 4

Strona nr 5

Zarzadzenie nr 63 w spr. przeprowadzenia oceny mienia w Urzedzie Gminy w Koxminku

 

ROK 2010

Zarządzenie nr 1 w spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Str.1 Zarządzenia 

Str.2.Zarządzenia nr 1/2010

Zarządzenie nr 2 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowych przyznanych ZGKiM w Koźminku

Zarządzenie nr 3 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3

Zarządzenie nr 4 w spr. zmian w budżecie gminy Koźminek na 2010 rok

Zarządzenie nr 5 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania i rozliczania dotacji przez podmioty realizaujące zadania gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5

Zarządzenie nr 6 w spr. ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

Zarządzenie nr 7 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku w zakresie wspierania realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7

Zarządzenie nr 8 w spr. zmian w budżecie gminy Koźminek na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8

Zarządzenie nr 9 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11 w spr. powołania zespołu audytorów zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w UG Koźminek

Zarządzenie nr 12 w spr. pokrycia pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie nr 13 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Zarządzenie nr 13a w spr. decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji

Zarządzenie nr 14 w spr. ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Zarządzenie nr 15 w spr. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Koźminek regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie nr 16 zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 18 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 19 w spr. zmian w budżecie gminy Koźminek na 2010 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19

Zarządzenie nr 20 w spr. decyzji o wyborze oferty i udzielenia dotacji 

Zarządzenie nr 21 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 22 w spr. przyjęcia harmonogramu i sprawozdania w sprawie wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów SpołecznychGminy Koźminek na lata 2008-2015

Zarządzenie nr 23 w spr. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 24 w spr. przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Działania Gminy Koźminek na lata 2008-2010 w ramach Programu PISbędacego komponentem PPWOW

Zarządzenie nr 25 w spr. powołania zespołu zadaniowego

Zarządzenie nr 25A zmieniające zarządfzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 26 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 27 w spr. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Koźminek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27

Zarządzenie nr 29 w spr. zmiany Zarządzenia nr 2/2010 Wójta Gminy Koźminek z dnia 4.01.2010r. w spr. określenia zasad rozliczania dotacjinprzedmiotpwych przyznanych ZGKiM w Koźminku

Zarządzenie nr 30 w spr. powołania komisji naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 31 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str 1 Zarządzenia nr 31/10

Str 2 Zarządzenia nr 31/10

Zarządzenie nr 32 w spr. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach PIS

Zarządzenie nr 33 w spr.powołania Lidera Gminnego w Gminie Koźminek w związku z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 roku

Zarządzenie nr 34 w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr 35 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 36 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Zarządzenie nr 37 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 37/2010

Zarządzenie nr 38 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39 w spr. ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dla uczniów klasy II gimnazjum

Zarządzenie nr 40 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia NR 41/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 41/2010

Zarządzenie nr 42 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Agnieszki Karolak

Zarządzenie nr 43 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 44 w spr. odwołania członków obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Koźminku 

Zarządzenie nr 45 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 46 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 46/2010

Zarządzenie nr 47 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 48 w spr. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie nr 49 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Zarządzenie nr 50 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 51 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Zarządzenie nr 52 w spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 53 w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Koźminek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 54 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 55 w spr. powołąnia komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 56 w spr. zmiany Zarządzenia nr 1/2010 Wójta Gminy Koźminek z dnia 1.01.2010 r. w spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 56/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 56/2010

Zarządzenie nr 57 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 57/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 57/2010

Zarządzenie nr 58 w spr. powołania Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 59 w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 60 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 61 w spr. zmiany Zarządzenia nr 51/2010 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14.09.2010r.

Zarządzenie nr 62 w spr. ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2011 rok

Zarządzenie nr 63 w spr. ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020

Zarządzenie nr 64 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 64/2010

Str.nr 2 do Zarządzenia nr 64/2010

Zarządzenie nr 65 w spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Koźminek wojewódzkigo treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 66 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 66/2010

Str. Nr 2 do Zarządzenia nr 66/2010

Zarządzenie nr 67 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 68 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Zarządzenie nr 68A w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr 69 w spr. zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 69/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 69/2010

Zarządzenie nr 71 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2010 rok

Zarządzenie nr 72 w spr. powołania zespołu interdyscyplinarnego

Str. nr 1 do Zarządzenia nr 72/2010

Str. nr 2 do Zarządzenia nr 72/2010

Zarządzenie nr 73 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu

 

 

 

ROK 2009

Zarządzenie nr 1 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Zarządzenie nr 2 w spr. szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbe w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 3 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji przez podmioty realizaujęce zadania Gminy Koźminekw dziedzinie kultury i sportu w 2008 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4

Zarządzenie nr 5 w spr. przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Działania Gminy Koźminek na lata 2008-2009 w ramach PIS będącego komponentem PPWOW

Zarządzenie nr 6 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6

Załacznik nr 3 do zarządzenia nr 6

Zarządzenie nr 7 zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek 

Zarządzenie nr 8 w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 9 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10 w spr.powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11 w spr. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach PIS

Zarządzenie nr 12 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 13 w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Koźminek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarzadzenie nr 14 w spr. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 15 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 15

Zarządzenie nr 16 w spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych

Zarządzenie nr 17 w spr. decyzji o wyborze ofert i udzielenie dotacji 

Zarządzenie nr 18 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie 

Zarządzenie nr 19 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Moskurni

Zarządzenie nr 20 w spr. budowania systemu Zarządzania Jakością, powołania Pełnomocnika oraz Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 9001-2008

Zarządzenie nr 21 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21

Zarządzenie nr 22 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr 22

Zarządzenie nr 23 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej 

Zarządzenie nr 24 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24

Zarządzenie nr 25 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 26 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 27 w spr. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 28 w spr. maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownków i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 29 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29

Zarządzenie nr 30 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Moskurni

Zarządzenie nr 31 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie

Zarządzenie nr 32 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 33 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 34 w spr. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego, system wsparcia dla osób objetych pomocą społeczną POKL

Zarządzenie nr 35 w spr. ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III  Szkół Podstawowych i klas I Gimnazjum

Zarządzenie nr 36 w spr. powołania Koordynatora Zarządzania Realizacją Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźminek na lata 2008-2015

Zarządzenie nr 37 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 38 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38

Zarządzenie nr 39 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 40 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 41 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41

Zarządzenie nr 42 w spr. wyznaczenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż i ewakuacji pracowników

Zarządzenie nr 43 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 43

Zarządzenie nr 44 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 45 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 46 w spr. określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej przyznanej ZGKiM w Koźminku

Zarządzenie nr 47 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 48 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48

Zarządzenie nr 49 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 50 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 51 w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 52 w spr. przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Koźminku

Zarządzenie nr 53 w spr. utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 54 w spr. przyjęcia projektu budżetu Gminy Koźminek na 2010 rok

Zarządzenie nr 55 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Katarzyny Domagały

Zarządzenie nr 56 w spr. powołania komisji opiniującej przyznanie Nagrody Artystycznej Wójta Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 57 w spr. ustalenia Polityki Jakości Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 58 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 58

Zarządzenie nr 59 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59

Zarządzenie nr 60 w spr. powołania Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 61 w spr. wydania opinii do projektu Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kaliskiego

Zarządzenie nr 62 w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26.12.2009r.

Zarządzenie nr 63 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 63

 

 

ROK 2008

Zarządzenie nr 1 w spr. wprowadzenia zmian w Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 do zarządzenia nr 40/2005

Zarządzenie nr 2 w spr. przeprowadzenia kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji przez podmioty realizujące zadania Gminy Koźminek w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Zarządzenie nr 3 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 5 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 6 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 7 w spr. utworzenia gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 8 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 9 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 11 w spr. przyjęcia do realizacji Planu Działania Gminy Koźminek w ramach PIS będącego komponentem PPWOW

Zarządzenie nr 12 w spr. ustalenia procedur związanych z realizacją programu PIS w ramach PPWOW

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12

Zarządzenie nr 13 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr14 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 15 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 16 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 17 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 19 w spr. ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe

Zarządzenie nr 20 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 21 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 22 w spr. wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 "Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych"

Str. nr 1

Str. nr 2

Zarządzenie nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 24 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

Załącznik do zarządzenia_nr_ 24.xls

Zarządzenie nr 25 w spr. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzanie nr 26 w spr. zmiany regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Koźminku

Zarządzenie nr 27 w spr. powołania komisji naboru pracownika

Zarządzenie nr 28 w spr. powołania na stanowisko Koordynatora odpowiedzialnego za zarządzanie projektami w ramach zawartych umów na świadczenie usług społ. Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie nr 29 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 30 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 31 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 32 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

Załącznik nr 1 do zarządzenia_nr_32

Załacznik nr 2 do zarządzenia_nr_32.xls

Zarządzenie nr 33 w spr. powołania zespołu zadaniowego

Zarządzenie nr 34 w spr. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie nr 35 w spr. przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 36 w spr. zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36

Zarządzenie nr 37 w spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie nr 38 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38

Zarządzenie nr 39 w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 40 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 41 w spr. przyjęcia projektu budżetu Gminy Koźminek na 2009 rok

Zarządzenie nr 42 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 42

Zarządzenie nr 43 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 44 w spr. przeprowadzenia oceny mienia i inwentaryzacji w UG w Koźminku

Str. nr 1

Str. nr 2

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 45 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45

Zarządzenie nr 46 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46

Zarządzenie nr 47 zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Koźminek

Zarządzenie nr 48 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

ROK 2007

 

Zarządzenie nr 1/07 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 2 w spr. zmian w budżecie gminy

Zarządzenie nr 3 w spr. Ustanowienia przedstawicieli na Walne Zebranie SJST ZK

Zarządzenie nr 4 w spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora

Zarządzenie nr 5 w spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora

Zarządzenie nr 6 w spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora

Zarządzenie nr 7 w spr wyznaczenie nauczyciel

Zarządzenie nr 8 w spr. powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 9 w spr. przeprowadzenia treningu syst. wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 10 w spr. zmian w budżecie Gminy

Zarządzenie nr 11 w spr. ujednolicenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 12 w spr. zmian w budżecie Gminy

Zarządzenie nr 13 w spr. powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 14 w spr. powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 15 w spr. zmiany w składzie gminnej komisji rowiązw. probl.alkoh.

Zarządzenie nr 16 w spr. przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa

Zarządzenie nr 18 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola

Zarządzenie nr 19 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Sz.P. w Koźminku

Zarządzenie nr 20 w spr. zmian w budżecie Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20

Zarządzenie nr 22 w spr. przeprow. treningu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 23 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 24 w spr. powołania KOmisji Przetargowej

Zarządzenie nr 25 w spr. zmian w budżecie Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25

Zarządzenie nr 26 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 27 w spr. powołania składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 28 w spr. decyzji o wyborze ofert i udzieleniu dotacji

Zarządzenie nr 29 w spr. zmian w budżecie Gminy

Zarządzenie nr 30 w spr. powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie nr 31 w spr. przeprowadzenia treningu syst. wykrywania i alarmowania

Zarządzenie 32 w spr.reg. przeprowadzania okr. oceny kwalifikacyjnej pracowników

Zarządzenie nr 33 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 34 w spr. powołania zastępcy wójta gminy Koźminek

Zarządzenie nr 35 w spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

Zarządzenie nr 36 w spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6

Zarządzenie nr 37 w spr. zmian w budżecie Gminy

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 37

Zarządzenie nr 38 w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 39 zmieniające wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UG

Zarządzenie nr 40 w spr. zmian w budżecie Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40

Zarządzenie nr 41 w spr. wysokości oraz warunków zwrotu kosztów używ.sam.osob.

Zarządzenie nr 42 w spr. powołania komisji naboru pracownika

Zarządzenie nr 43 w spr. utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 45- w spr. powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47 w spr. powołania Zespołu Zadaniowego do prac wdrażania PPWOW

Zarządzenie nr 48 w spr. powołania komisji Egzaminacyjnej dla p. Gawron

Zarządzenie nr 49 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 50 w spr. powołania Komisji Pzetargowej

Zarządzenie nr 51 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 52 w spr. powołania Koordynatora i Zastępcy Koordynatora ds wdrażania i koordynacji PPWOW na terenie g. Koźminek

 

ROK 2005

Określenie zasad naboru pracowników samorządowych

 

ROK 2004

1.       Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Koźminku.

2.       Nominowania w skład  komisji przetargowej „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Dębsko „

3.       Nominowania w skład  komisji przetargowej „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Dębsko „

4.       Nominowania w skład  komisji przetargowej „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Dębsko „

5.       Nominowania w skład  komisji przetargowej „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Dębsko „

6.       Nominowania w skład  komisji przetargowej „Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Dębsko „

7.       Nominowania w skład komisji przetargowej „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Dębsko „

8.       Nominowania w skład komisji przetargowej „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Dębsko „

9.       Nominowania w skład komisji przetargowej „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Dębsko „

10.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Dębsko „

11.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Dębsko „

12.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Budowa nawierzchni gminnej drogi Nowy Karolew

        Marianów „ 

13.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Budowa nawierzchni gminnej drogi Nowy Karolew

        Marianów „ 

14.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Budowa nawierzchni gminnej drogi Nowy Karolew

        Marianów „ 

15.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Budowa nawierzchni gminnej drogi Nowy Karolew

        Marianów „ 

16.   Nominowania w skład komisji przetargowej „Budowa nawierzchni gminnej drogi Nowy Karolew

        Marianów „ 

17.   Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

18.   Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie.

19.   Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

20.   Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie .

21.   Powołania obwodowych komisji wyborczych.

22.   Powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego.

23.   Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

24.   Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

25.   Powołania komisji rekrutacyjnej do wypracowania oceny kandydatów  ubiegających się o zatrudnienie w GOPS w charakterze kierownika.

26.   Zmian w budżecie gminy na 2004 rok .

27.   Zmian w budżecie gminy na 2004 rok .

28.   Powołania komisji przetargowej.

29.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

30.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

31.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

32.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

33.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

34.   Nominowania w skład komisji odbiorowej.

35.   Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

36.   Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.