2020

uchwała nr XX/123/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Koźminek", nr RPWP.06.04.01-30-0058/19.

uchwała nr XX/124/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

uchwała nr XXI/125/2020 w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".

uchwała nr XXI/126/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami.

uchwała nr XXII/127/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 - 2032.

uchwała nr XXII/128/2020 w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

uchwała nr XXII/129/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2020.

uchwała nr XXII/130/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektow budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

uchwała nr XXII/131/2020 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku przy drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Dębsko.

uchwala nr XXII/132/2020 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek.

uchwała nr XXII/133/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

uchwała nr XXII/134/2020 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu.

uchwała nr XXII/135/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/338/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 - 2032

Uchwała nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany uchwału budźetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie: wystąpienia z wnoskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Koźminek

Uchwała nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/314/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolu prowadzonych przez Gminę Koźminek

Uchwała nr XXIII/141/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarce porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".

Uchwała nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2019 rok.

Uchwała nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 - 2032.

Uchwała nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Koźminek.

Uchwała nr XXV/146/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koźminek umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

Uchwała nr XXV/147/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 - 2032.

Uchwała nr XXV/148/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

Uchwała nr XXV/149/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 123/1 położonej w Koźminku przy ulicy Nakwasińskiej i zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXV/150/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2019r.

Uchwała nr XXVI/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koźminek wotum zaufania.

Uchwała nr XXVI/152/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2019 rok.

Uchwała nr XXVI/153/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2019 rok.

Uchwała nr XXVI/154/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 - 2032.

Uchwała nr XXVI/155/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

Uchwała nr XXVI/156/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym znajdującym się w miejscowości Osuchów - Parcela 1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała nr XXVI/157/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koźminek umowy o partnerstwo przy realizacji wspólnego zadania publicznego pod nazwą: "Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni".

Uchwała nr XXVII/158/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr XXVII/159/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020-2032

Uchwała nr XXVII/160/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Uchwała nr XXVII/161/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2018 Rady gminy Koźminek z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Koźminek

Uchwała nr XXVII/162/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/133/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu

Uchwała nr XXVII/163/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/134/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Koźminek oraz nadania jej statutu

Uchwała nr XXVII/164/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 28/12 położonej w Koźminku

Uchwała nr XXVII/165/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 609/22 położonej w Koźminku

Uchwała nr XXVII/166/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nas żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3

Uchwała nr XXVII/167/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Koźminek na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr XXVII/168/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za pierwsze półrocze 2020 roku