2019

uchwała nr VI/31/2019 w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

uchwała nr VI/32/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Koźminek oraz diet sołtysów

uchwała nr VI/33/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafiaslną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku" realizaowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.

uchwała nr VI/34/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek nz przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyjów".

uchwała nr VI/35/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 404/2 położonej w Koźminku.

uchwała nr VI/36/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 406 położonej w Koźminku.

uchwała nr VI/37/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032.

uchwała nr VI/38/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr VI/39/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania  w sprawie udzielania dotacji i soposobu jej rozliczenia.

uchwała nr VI/40/2019 w sprawie utworzenia sołectwa Słowiki oraz nadania statutuy sołectwu Słowiki.

uchwała nr VI/41/2019  w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

zał nr 1

zał nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14

zał. nr 15

zał. nr 16

zał. nr 17

zał. nr 18

zał. nr 19

zał. nr 20

zał. nr 21

zał. nr 22

zał nr 23

zał. nr 24

uchwała nr VI/42/209 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Koźminek

uchwała nr VI/43/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnychw spraqwaxch świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

uchwała nr VI/44/2019 w sprawie zatwierdzxenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębsko.

uchwała nr VI/45/2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Pietrzyków.

uchwałanr VI/46/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym Gminy Koźminek.

uchwała nr VI/47/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2019.

zał. nr 1

uchwała nr VI/48/2019 w sprawie dokonania zamian w sposobie reprezentowania Gminy Koźminek w Wielkopolskiej Organizacji Truystycznej.

 

uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich

zał. nr 1 do uchwały nr VIII/52/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 kwietnia 2019r.

uchwała nr IX/53/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdroweiaw Koźminku.

uchwała nr IX/54/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

uchqwała nr IX/55/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobkui, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych oopiekunów.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr IX/56/2019 w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2039

uchwała nr IX/57/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 7

zał. nr 7

uchwała nr X/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

uchwała nr X/59/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2039

uchwała nr X/60/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek  na 2019 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

uchwała nr X/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działkui nr 712 położonej w m. Emilianów oraz części działki nr 540 położonej w m. Dębsko i zwolnienia z obowiązku przetargowego zawarcia umowy

uchwała nr XI/62/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

uchwała nr XI/63/3019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2018 rok

uchwała nr XI/64/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2018 rok

uchwała nr XI/65/2019 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustal;enia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

uchqwała nr XI/66/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek

uchwała nr XI/67/2019 w sprawie zmiany WieloletyniejPrognozy Finansowej Gminy koźmineka na lata 2019-2039

uchwała nr XI/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał.nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała nr XI/69/2019 wsprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kopźminek publicznych przedszkoli, oddziałów oprzedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XI/70/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznycvh szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koźminek oraz określenie granic obwodoów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

zał. nr 1

uchwała nr XI/71/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkoknych i oddziałach przedszkolnych  prowadzonych przez Gminę Koźminek

uchwała nr XI/72/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiarun godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów oprzedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze

uchwała nr XI/73/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

uchwała nr XII/74/2019 w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego.

uchwała nr XII/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2039.

uchwała nr XII/76/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

uchwała nr XII/77/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Zespoły Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych jednostek Oświatowych.

uchwała nr XII/78/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 399/3 położonej w Nowym Nakwasinie.

uchwała nr XII/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek oznaczonych nr 161/3 i 161/4 położonych w Osuchowie.

uchwała nr XII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 28/17 położonej w Koźminku.

uchwała nr XII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 226/5 położonej w Tymianku, obręd Emilianów.

uchwała nr XII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 1/2 położonej w Murowańcu, obręb Józefina.

uchwała nr XII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 28/17 położonej w Koźminku.

uchwała nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Koźminek biorących udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych lub szkoleniu pożarniczo - ratowniczym.

uchwała nr XII/85/2019 w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Przyjaciel Gminy Koźminek".

uchwała nr XII/86/2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr XII/87/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami.

uchwała nr XIII/88/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032.

uchwała nr XIII/89/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

uchwała nr XIII/90/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek.

uchwała nr XIII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Koźminek oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

uchwała nr XIII/92/2019 w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Koźminek.

uchwała nr XIII/93/2019 w sprawie zatwierdzenia Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koxminku za pierwsze półrocze 2019 roku.

uchwała nr XIII/94/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych StrażyPożarnych z terenu gminy Koźminek biorących udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych lub szkoleniu pożarniczo - ratowniczym.

uchwała nr XIV/95/2019 w sprawie nadania wyróżnienia "Przyjaciel Gminy Koźminek".

uchwała nr XIV/96/2019 w wsprawie nadania wyróżnienia "Przyjaciel Gminy Koźminek".

uchwała nr XIV/97/2019 w sprawie nadania wyróżnienia "Przyjaciel Gminy Koźminek".

uchwała nr XIV/98/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

uchwała nr XV/99/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019 - 2032.

uchwała nr XV/100/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

uchwała nr XV/101/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gmibny Koźminek.

uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019 - 2032.

uchwała nr XVII/103/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019 - 2032.

uchwała nr XVII/104/2019  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

uchwała nr XVII/105/2019 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.

uchwała nr XVII/106/2019 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

uchwała nr XVII/107/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu uzytkowego znajdującego się w budynku położonym w Koźminku przy ulicy Kościuszki.

uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie wystąpienia z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2020.

uchwała nr XVII/110/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na rok 2020.

uchwała nr XVIII/111/20219 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032.

uchwała nr XIX/112/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

uchwała nr XIX/113/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XL/308/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zmienionej uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2018 roku.

uchwała nr XIX/114/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032.

uchwała nr XIX/115/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

uchwała nr XIX/116/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koxminek na lata 2020-2032.

uchwała nr XIX/117/2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

uchwała nr XIX/118/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Koźminek na rok szkolny 2019/2020.

uchwała nr XIX/119/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

uchwała nr XIX/120/2019 w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koźminek na lata 2020-2024.

uchwała nr XIX/121/2019 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Koźminek i warunków udzielania bonifikat od ceny zakupu.

uchwała nr XIX/122/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/54/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.