2018

uchwała nr XXXV/269/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnasowej Gminy Joźminek na lata 2018-2026

uchwała nr XXXV/270/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał.nr 7

uchwaqła nr XXXV/271/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku połoonym w m. Koźminejk  przy ul. Kopernika 8 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

uchwała nr XXXV/272/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruychomości.

uchwała nr XXXV/273/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oprzedszkolu, piunktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

uchwała nr XXXV/274/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na  dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w roku 2018 bazy śmigłowocowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)  na terenie  Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

uchwała nr XXXVI/275/2018 w sprawie zaciągnięcia długotrminowego kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675341P od skrezyżowania  z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy"

uchwała nr XXXVI/276/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

uchwałą nr XXXVI/277/2018 w sprawie zmiany Wieloteniej Prognozy Finansowej Gminyt Koźminek na lata 2018-2026.

uchwała nr XXXVI/278/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 r. 

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

Uchwała nr XXXVI/279/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek.

uchwala nr XXXVI/280/2018 w sprawie  zmiany uchwaøy nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Kominek z dnia  28 marca 2013 r. w sprawie  okreßlenia tygodniowego obowiázkowego wymiaru godzin zajéc nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w tym predagogów  i logopedów ztrudnionych w szkolach dla których organem  prowadzacym jest Gmina Kominek.

uchwala nr XXXVI/281/2018 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Kominek dla trenerów prowadzácych szkolenia zawodników osiágajácych wysokie wyniki sportowe w miédzynarodowym lub krajowym wspólzawodnictwie sportowym, innych osób wyróæniajácych sie osiágniéciami w dzialalnosci sportowej oraz okreslenia szczególowych zasad i trybu jej przyznawania.  

uchwała nr XXXVI/282/2018 w sprawie podziału Gminy Koźminek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zał. nr 1

uchwała nr XXXVI/283/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Koźminek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zał. nr 1

uchwała nr XXXVII/284/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale zysku  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2017 rok.

uchwała nr XXXVII/285/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach dla których organem założycielskim jest Gmina Koźminek.

uchwała nr XXXVII/286/2018 w sprawiedopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodartkowych należności budżetowych stanowiących dochów gminy Koźminek za pomocą innego instrumentu płatniuczego na którym przwechoiwywany jest jest pieniądz elektroniczny

uchwała nr XXXVII/287/2018 w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finnansowej FGminy Koźminek na lata 2018-2026.

uychwała nr XXXVII/288/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr XXXVII/289/2018 w sprawie przekazania samochodu w formie darowizny

uchwała nr XXXVII/290/2018 w sprawie przyjęcia "OProgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.  wraz z prognozą oddziałowywania na środowisko.

zał. nr 1

zał. nr 2

uchwała nr XXXVII/291/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Koźminku za 2017 rok

uchwała nr XXXVII/292/2018 w sprawie ustawnowienia nagrody Wójta Gminy Koźminek dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki

uchwała nr XXXVIII/293/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "ZbiornikMurowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

uchwała nr XXXVIII/294/2018 w sprawie zmiany Wieloteniej Prognozy Finansowej Gminyt Koźminek na lata 2018-2026.

uchwała nr XXXVIII/295/2018 w sprawie zmiany uchwały vbudżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

uchwała nr XXXIX/296/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem zykonania budżetu Gminy Koźminek za 2017 rok 

uchwała nr XXXIX/297/2018 w sprawie  udziwelenia bsolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2017 rok.

uchwała nr XXXIX/298/2018 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2026.

uychwała nr XXXIX/299/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

zał. nr 1 

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr XXXIX/300/2018 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko".

uchwała nr XXXIX/301/ 2018 w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr XXXIX/302/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koźminek miejsc sporzedaży i podawania napojów alkoholowych.

uchwała nr XXXIX/303/2018 w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Koźminek.

uchwała nr XXXIX/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Program edukacji zdrowotnej, wykrywasnias zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

uchwała nr XXXIX/305/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zawrcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

 uchwała nr XL/306/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 uchwała nr XL/307/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina" za środków Wojewódzkiego  Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała nr XL/308/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nz realizację zadania  pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" ze środków Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała nr XL/309/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2032

uchwała nr XL/310/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

zał nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

uchwała nr XL/311/2018 w sprawie  ustalenia przebiegu drogi

uchwała nr XL/312/2018 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

uchwała nr XL/313/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVII/106/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 kwietnia 20098 r. w sprawie utworzenia punkyu przedszkolnego w Szkole podstawowej w Moskurni.

uchwała nr XL/314/2018 w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolu prowadzonych przez Gminę Koźminek.

uchwała nr XL/315/2018  w sprawie weyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej jako działki 18, 30/8, 149/1, 321 położonej w Emilianowie.

uchwała nr XL/316/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej jako działki 134, 225, 233, 238, 243 położonej w Nowym Nakwasinie

uchwała nr XL/317/2018 w sprawie  przekazania projeku regulaminu dostarczania wody i odprowadzxania ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania.

uchwała nrXLI/318/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/238/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia  14 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obdzarze Gminy Koźminek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komnieji wyborczych

uchwała nr XLII/319/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania po.: Przebudowa drogi powiatowej nr 471P na odcinku Koźminek-Cieszyków".

uchwała nr  XLII/320/2018 w sprawie udzielenia pomiocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek na realizację zadania pm.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 461P w miejscowości Moskurnia".
uchwała nr XLII/321/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2032

uchwała nr XLII/322/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

uchwała nr  XLII/323/2018 w sprawie uchwalenia regulaminku udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr XLII/324/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na wydfzierżawienie części działki nr 637/9 położonej w Koźminku.

uchwała nr XLII/325/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek.

uchwała nr XLII/326/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych waruynków częściowego lub całkowitego zwilnienia od opłat jak rówenież trybu ich pobierania.

uchwała nr XLII/327/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koźminek

uchwała nr XLII/328/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XL/314/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia  23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaruy godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono  stanowiska  kierowniczxe w szkołach podstawowych oraz przedszkolu proiwadzonych przez Gminę Koźminek

uchwała nr XLII/329/2018 w sprawie infiormacji półrocznej z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2018 r.

 uchwała nr XLII/330/2018 w sprawie powiaezenia Miastu Kalisz zadanuia publicznego z zakresu aktualizacji dróg i obiektów mostowych

 uchwała nr XLIII/331/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2032

uchwała nr XLIII/332/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr  7

zał. nr 8

 

uchwała nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla porzeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wceprzewodniczącego Rady Gminy Koźminek

uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek

uchwała nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koźminek

uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem składów osobowych Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Budżetu, Przeciwpożarowej, Porządku i Środowiska Rady Gminy Koźminek

uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr II/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

uchwała nr II/7/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

uchwała  nr II/8/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i petycji

uchwała nr III/9/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Koźminek na lata 2018-2032

uchwała nr III/10/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr III/11/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Koźminek

uchwała nr III/12/2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Koźmineik w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Czxyste Miasto, Czysta Gmina"

uchwała nr III/13/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXV/264/2006 rady Gminy Koźminek z dnia 19 października 2006r. w sprawie ustalenia stawek wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na lece nie związane z budową, przebudową, remiontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których zarządcą jest Gmina Koźminek

uchwała nr III/14/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Koźminek

uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr III/16/2018 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr IV/17/2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

uchwała nr IV/18/2018 w sprawie zmiany uchwały nrXL/308/2018 Rady Gminy Koźminekz dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji saniotarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

uchwała nr IV/19/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Koźminek na lata 2018-2032

uchwała nr IV/20/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek ne 2018 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032

uchwała nr IV/22/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2019 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał.nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał.nr 11

uchwała nr IV/23/2018w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Koźminku

uchwała nr IV/24/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/2 położonej w Koźminku przy ul Mielęckiego

uchwała nr IV/25/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzałania Narkomaii na terenie Gminy Koźminek na rok 2019

zał. nr 1

uchwała nr IV/26/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na 2019 rok

zał. nr 1

uchwała nr IV/27/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie dożywiania "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

zał. nr 1

uchwała nr IV/28/2018 w sprawie przyjęxcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

uchwała nr IV/29/2018 w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychmdla osób objętych wieliletnim rządowym programem  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

uchwała nr IV/30/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecxzbej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żytwności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  "Posiłek w szkole i w dnomu" na lata 2019-2023