2015

uchwała nr IV/18/2015 w sprawie wyboruWiceprzewodnicząceo Rady Gminy Koźminek

uchwał nr IV/19/2015 w sprawie dokonania zmiany w składach osobowych stałych komisi rady gminy.

uchwał nr IV/20/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

uchwała nr IV/21/2015 w sprawie zarządzenia wboru sołtysów i rad sołeckich.

uchwała nr IV/22/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotaci celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr IV/23/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr IV/24/2015 w sprawie szczegółowqwego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez włściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami.

uchwała nr IV/25/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr IV/26/2015 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

uchwała nr IV/27/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutaci do przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminek.

uchwała nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Pronozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchwała nr V/29/2015 w sprawie zmiany uchwały udżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr V/30/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Ray Gminy Koźminek oraz diet dla sołtysów.

uchwała nr V/31/201 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/201 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 201 r.w spraawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr V/32/201 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.

uchwała nr V/33/201 w sprawie wzzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr V/34/2015 przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyreażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koźminek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

uchwała nr VI/3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  i podziale zusku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchwała nr VI/36/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchwała nr VI|/37/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

uchwała nr VI/38/2015 w sprawie zmiasny uchwały nr IV/24/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uchwał w zakresie odbiuerania  odopadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie tymi odpadami

uchwała nr VI/39/2015 w sprawie uchwalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności

uchwała nr VI/40/2015 w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych  w granicach Gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr VI/41/2015 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a poowstają odpady koimunalne ne terenie Gmiuny Koźminek

uchwała nr VI/42/2015 w soprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 384/1 położonej w Koźminku przy ul.Liskowskiej  i zwilnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

uchwała nr VI/43/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

uchwała nr VI/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"

uchwała nr VI/45/2015 w sprawie Informacja roczna z wykonania Planu działalności Gminnej Bilioteki Publicznej w Koźminku za 2014 rok

uchwała nr VII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawizdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonaniua budżertu Gminy Koźminek za 2014 rok

uchwała nr VII/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2014 rok

uchwała nr VII/48/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na 2015 rok

uchwała nr VII/2015 w sprawie Wielolertniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchwała nr VII/50/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr VII/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynaęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku gospodarczym w miejscowości Koźminek

uchwała nr VII/52/2015 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni" na okres programowania 2014-2020

uchwała nr VII/53/2015 w sprawie Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2014 rok 

uchwała nr VII/54/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w granicach Gminy Koiźminek 

zał. nr 1

uchwała nr VII/55/2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr VII/56/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności

uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu drógpowiatowych

uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Koźminek

uchwała nr VIII/59/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okrweślenia wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą nr VI/39/2011 Rady Gminy Koźminek zdnia 31 marca 2011r., oraz uchwałą nr XIII/86/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 września 2011r.

uchwała nr VIII/60/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchwała nr VIII/61/2015 w sprawie zmiany uchwały budżwetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwał nr VIII/62/2015 w sprawie informacji pólrocznej z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za pierwsze półrocze 2015r.

uchwała nr VIII/63/3015 w sprawie wyrażrnia zgody na wydzierżawienie działek nr 134,225,233,238,243 położonych w Nowym Nakwasinie

uchwała nr VIII/64/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2016-2019

uchwała nr VIII/65/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielaniapomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiszkałych na terenie Gminy Koźminek

uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie uchwalenia progrmu współpracy GminyKoźminej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie w 2016 roku

uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie wniesienia apelu o odrzucenie niektórych zapisów ustawy Prawo wodne

uchwała nr IX/68/2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchwała nr IX/69/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała nr IX/70/2015 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr IX/71/2015 w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obniżenia podfatku rolnego w 2016 roku .

uchwała nr IX/72/2015 w sprawie wprowadzenia zwolnień od postku od nieruchomości.

uchwała nr IX/73/2015 w sprawieokreślenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

uchwała nr IX/74/2015 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wsniosku sołectwa Tymianek dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku

uchwała nr IX/75/2015 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtuysa wniosku sołectwa Smółki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

uchwała nr IX/76/2015 w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Koźminek, Powiatu Kaliskiego, Gminy Opatówej, Gminy Żelazków, Gminy Lisków, Gminy Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Blizanów w celu wspólnego pozyskania środków i realizavji projektu pozakonkursowego pn. "Integracjas i aktywizacjas społecdzno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" ralizowanego w lata 2016-2017 w ramacjh Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

uchwała nr IX/77/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu kadencji 2016-2019.

uchwała nr IX?78/2015 w sprawie  wyrażenia opinii do zmiany projektu planu aglomeracji Koźminek.

uchwała nr IX/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610 P na odcinku Stary Nakwasin - Barów" w ramach programu wieloletniego pn. :Program rozwoju gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

uchwała nr IX/80/2015 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Moskurnia dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Uchwałanr X/81/2015 w sprawie  zmian WieloletniejPrognozy Finansowej GminyKoźminek na lata 2015 -2021

Uchwała nr X/82/2015 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwała nr X/83/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

zał. nr 1

uchwała nr X/84/2015 w sprawieuchwalenia Regulaminu targowisk gminnych w Koźmuinku

zał. nr 1

uchwała nr X/85/2015 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

uchwała nr X/86/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku iod nieruchomości.

uchwała nr X/87/2015 w sprawie okrweślenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwała X/88/2015 w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielania pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

uchwała nr X/89.2014w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek

uchwała nr X/90/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowoci Koźminek i zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

uchwała nr X/91/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/9 położonej w Koźminku

uchwała nr X/92/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

uchwała nr X/93/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie staosunku pracy z radnym.

uchwałanr 94/2015 w sprawie Gminnego oprogramu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na rok 2016.

zał. nr 1

uchwała nr X/95/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek narok 2016.

zał. nr 1

uchwała nr X/96/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koźminek w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Koźminek statusu miasta.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

za. nr 4

uchwała nr XI/97/2015 w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste miasto, Czysta Gmina"

uchwała nr XII/98/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z buidżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

uchwała nr XII/99/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/319/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek" oraz "Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zminionej uchwałą nr III/8/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku. 

uchwała nr XII/100/2015 w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2015-2021.

uchwała nr XII/101/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 1a

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwała nr XII/102/2015 w sprawie poboru podaktków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz ustalenia wysokości inkasa.

zał. nr 1

uchwała nr XII/103/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

objaśnienia

zał. nr 1

uchwała nr XII/104/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

uchwała nr XII/105/2015 w sprawie określenia zasad dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr XII/106/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspoierania Rodziny na lata 2016-2018

zał. nr 1