2013

uchwała nr XXVIII/212/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państa na wyprzedzające finansowanie operacji "rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

uchwała nr XXVIII/213/2013 w sprawie długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku.

uchwała nr XXVIII/214/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXVIII/214/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXVIII/214/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXVIII/214/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXVIII/214/2013

uchwała nr XXVIII/2015/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XXVIII/215/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XXVIII/215/2013

uchwała nr XXVIII/216/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek

uchwała nr XXVIII/217/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z budżetu Gminy Koźminek

uchwała nr XXIX/218/2013 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

uchwała na XXX/219/2013w sprawie utworzenia stałch obwodów głosowania na obszarze Gminy Koźminek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

uchwała nr XXXI/220/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał nr 1 do uchw. nr XXXI/220/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXI/220/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXI/220/2013

uchwała nr XXXI/221/2013 w sprawie matody ustalania opłty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym niższychstawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek

zał. nr do uchw. nr XXXI/221/2013

uchwała nr XXXI/222/2013 w sprawie  wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania dklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Koźminek

uchwała nr XXXI/223/2013 w sprawie uchyle3nia uchwały w sprawi regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek

uchwała nr XXXI/224/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr XXXI/224/2013

uchwała nr XXXII/225/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. ne XXXII/225/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXII/225/2013

uchwała nr XXXII/226/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 20013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXII/226/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXII/226/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXII/226/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXII/226/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XXXII/226/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XXXII/226/2013

uchwała nr XXXII/227/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku" realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013

uchwała nr XXXII/228/2013 w sprawie informacji rocznj z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2012 rok

uchwała nr XXXII/229/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2103

zał. nr 1 do uchw. nr XXXII/229/2013

uchwała nr XXXUI/230/2013 w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała nr XXXII/231/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnegho Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uxhwała nr XXXII/232/2013 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta BNauczyciela w tym pedegogów, psychologów i logpedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

uchwała nr XXXII/233/2013 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania fonansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opoieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2012 rok

uchwała nr XXXIII/234/2013 w sprawie udzielenia pomocy fornansowej Wojwództwu Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Koźminek

uchwała nr XXXIII/235/2013 w sprawie  zmiany uchwały budetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIII/235/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXIII/235/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXIII/235/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXIII/235/2013

zał. nr 5 do uchw.  nr XXXIII/235/2013

uchwała nr XXXIII/236/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

uchwała nr XXXIII/237/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych

uchwała nr XXXIII/238/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w Osuchowie - Parceli1 w drodxze przetargu ustnego nieograniczonego

uchwała nr XXXIII/239/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkjole Podstawowej w Moskurni

uchwała nr XXXIII/240/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIII/240/2013

uchwała nr XXXIV/241/2013 w sprawie określenia czasu bezpłtnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Koźminek w czasie przekraczającym czas bezpłtnych zajęć 

uchwała nr XXXV/242/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zkrsie planowania miejskich obszrów funkcjonalnych

uchwała nr XXXV/243/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek

uchwała nr XXXV/244/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXXV/244/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXV/244/2013

uchwała nr XXXV/245/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXV/245/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXV/245/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXV/245/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXV/245/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XXXV/245/2013

uchwała nr XXXV/246/2013 w sprawie  ustanowienia służebności przesyłu

uchwała nr XXVI/247/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Koźminek za 2012 rok

uchwała nr XXXVI/248/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2012 rok

uchwała nr XXXVI/249/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Klaiskiego zadania publicznego polegającgo na "przebudowi drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie chodnika"

uchwała nr XXXVI/250/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/156/2012 RG Koźminek z dn. 29.06.2012 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedxające finansowanie operacji "Przebudowa-wymiana sieci wodociącowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów" realizowanej w ramach Programu Rozowju Obszarów Wijskich na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr XXVII/201/2012 RG Koźminek z dn. 3.12.2012r.

uchwała nr XXXVI/251/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 -2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVI/251/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVI/251/2013

uchwała nr XXXVI/252/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVI/252/2013 

zał. nr 5 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XXXVI/252/2013

zał. nr 8 do uchw. nr XXXVI/252/2013

uchwała nr XXXVI/253/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznejw Koźminku za 2012 rok

uchwała nr XXXVI/254/2013 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej nie objętej planem kontroli na 2013 rok

uchwała nr XXXVI/255/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schoniska dla bezdomnych zwierząt, grzegowisk zwłok zwierzęcych i ch części, spalarni zwłok zwierzęcych i ch części.

uchwała nr XXXVII/256/2013 w sprawie dokonania zmiany w uchwałe nr XXXVI/249/2013 w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXVI/249/2013 RG Koźminek z dn. 26.06.2013r. w spr. przejęcia od PowiatuKaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia w zakresie chodnika

uchwała nr XXXVII/257/2013 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

uchwała nr XXXVII/258/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

uchwała nr XXXVII/259/2013 w sprawie uchylenia uchwły nr XXXV/243/2013 RG Koźminek z dn. 29.05.2013r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek

uchwała nr XXXVII/260/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVII/260/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVII/260/2013

uchwała nr XXXVII/261/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XXXVII/261/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XXXVII/261/2013

uchwała nr XXXVII/262/2013 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administacyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVII/262/2013

uchwała nr XXXVII/263/2013 w sprawie wyrażnia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 226/5 położonej w Tymianku, obręb Emilianów

uchwała nr XXXVII/264/2013 w sprawie wyzrażenia zgodny na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 399/3 położonej w Nowym Nakwasinie

uchwała nr XXXVII/265/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 28/9 położonej w Koźminku

uchwała nr XXXVII/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek oznaczonych nr 161/3 i 161/4, położonych w Osuchowie

uchwała nr XXXVII/267/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 1/2 położonej w Murowańcu, okręg Józefina

uchwała nr XXXVII/268/2013 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonycm w Koźminku przy ul Liskowskiej w drodze przetargu ustnego nieogranicznego

uchwała nr XXXVIII/269/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognaozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 -2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVIII/269/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVIII/269/2013

uchwała nr XXXVIII/270/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVIII/270/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVIII/270/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVIII/270/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVIII/270/2013

uchwała nr XXXVIII/271/2013 w sprawie zatwierdznia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2013 r .

uchwała nr XXXVIII/272/2013 w srpawie nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 637/12, położonej w Koźminku

uchwała nr XXXVIII/273/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej ne 28/17 położonej w Koźminku

uchwała ne XXXVIII/274/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działe4k oznaczonych nr 18, 30/8, 149/1, 321, położonych w Emilianowie

uchwała nr XXXVIII/275/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 28/17 położonej w Koźminku

uchwała nr XXXVIII/276/2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaqlności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

uchwała nr XXXIX/277/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Koźminek w zakresie odnowy nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 471 i w miejscowości Gać Kaliska w zakresie miejsc postojowych .

uchwała nr XXXIX/278/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/212/2013 RG Koźminek z dn. 31 stycznia 2012r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świtlicy wiejskiej w m. Dąbrowa" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013. 

uchwała nr XXXIX/279/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/227/2013 RG Koźminek z dn. 28.03.2013r. w sprsawie zacignięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013

uchwała nr XXXIX/280/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmiek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XXXIX/280/2013

uchwała nr XXXIX/281/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXX/281/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 8 do uchw. nr XXXIX/281/2013

zał. nr 9 do uchw. nr XXXIX/281/2013

uchwała nr XXXIX/282/2013 w sprawie zmianu chwły nr XXXV/242/2013 RG Koźminek z dn. 29 maja 2013r. w spr. ztwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zkresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

uchwała nr XXXIX/283/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw w miejscowości Stary Nakwasin

uchwała nr XL/285/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XL/285/2013

uchwała nr XL/286/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźmiek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XL/286/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XL/286/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XL/286/2013

uchwała nr XL/287/2013 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr XL/288/2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatkuod nieruchomości

uchwała nr XL/289/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku

uchwała nr XL/290/2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr XKL/291/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr XL/291/2013

uchwała nr XL/292/2013 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

zał. nr 1 do uchw. nr XL/292/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XL/292/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XL/291/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XL/292/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XL/292/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XL/292/2013

uchwała nr XLI/293/2013 w spraiwe zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013 - 2021

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/293/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XLI/293/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XLI/293/2013

uchwała nr XLI/294/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2013 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XLI/294/2013

zał. nr 8 do uchw. nr XLI/294/2013

uchwała nr XLI/295/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmiek na lata 2014 -2021

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/295/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XLI/295/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XLI/295/2013

uchwała nr XLI/296/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 2 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 3 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 4 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 5 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 6 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 7 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 8 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 9 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 10 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. nr 11 do uchw. nr XLI/296/2013

zał. do uchw. XLI/296/2013

uchwała nr XLI/297/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na 2014 ro

zał. nr 1 do uchw. nr XLIU/297/2013

uchwała nr XLI/298/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na 2014 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/298/2013

uchwała nr XLI/299/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziaqłania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2014-2020

zał. nr 1 do uchw. nr XLI/299/2013

uchwała nr XLI/300/2013 w spawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Koźminku ul. Mieleckiego 4