2011

uchwała nr IV/15/11 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr IV/16/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr IV/16/11

zał. nr 2 do uchw. nr IV/16/11

zał. nr 3 do uchw. nr IV/16/11 

uchwała nr IV/17/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku 

uchwała nr IV/18/11 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Koźminek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" 

uchwała nr IV/19/11 w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2011 

zał. nr 1 do uchw. nr IV/19/11

uchwała nr IV/20/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii ne terenie Gminy Koźminek na rok 2011 

zał. nr 1 do uchw. nr IV/20/11

uchwała nr IV/21/11 zmieniająca uchwałę nr XXV/170/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Koźminek na lata 2009-2013

uchwała nr IV/22/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Koźminek

uchwała nr IV/23/11 w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów i rad sołeckich  

uchwała nr V/24/11 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr V/24/11 

zał. nr 2 do uchw. nr V/24/11

uchwała nr V/25/11 w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 - 2020

zał. nr 1 do uchw. nr V/25/11

zał. nr 1a do uchw. nr V/25/11

zał nr 3 do uwch. nr V/25/11

uchwała nr V/26/11 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pietrzykowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

uchwała nr V/27/11 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości gruntowej położonej w Koźminku 

uchwała nr V/28/11 w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zdania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Koźminek

uchwała nr V/29/11 w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

zał. nr 1 do uchw. nr V/29/11  

uchwała nr VI/30/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchwała nr VI/31/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości położonej w Koźminku - na okres 10 lat 

uchwała nr VI/32/2011 w sprawie określnia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych pezez osoby fizyczne i wspólnoty nieszkaniowe.

zał. nr 1 do uchw. nr VI/32/2011

zał. nr 2 do uchw. nr VI/32/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VI/32/2011

zał. nr 4 do uchw. nr VI/32/2011

zał. nr 5 do uchw. nr VI/32/2011  

uchwała nr VI/33/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Koźminek na lata 2011 -2020

zał. nr 1 do uchw. nr VI/33/2011

zał. nr 2 do uchw. nr VI/33/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VI/33/2011

uchwała nr VI/34/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminoiwego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów."

uchwała nr VI/35/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

uchwała nr VI/36/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoyterminowego na realizację przedfsięwzięcia pn. "przebudowa naierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Smółki". 

uchwała nr VI/37/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państa na wyprzedxające finansowanie operacji "Przebudowa chodnika w iągu ulicy Mickiewicza w Koźminku" oraz "Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego  w Koźminku o elementy turystryczno - rekreacyjne" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

uchwała nr VI/38/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 201 rok

zał. nr 1 do uchw. nr VI/38/2011

zał. nr 2 do uchw. nr VI/38/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VI/38/2011

zał. nr 4 do uchw. nr VI/38/2011 

zał. nr 5 do uchw. nr VI/38/2011

zał. nr 6 do uchw. nr VI/38/2011

zał. nr 7 do uchw. nr VI/38/2011 

zał. nr 8 do uchw. nr VI/38/2011

uchwała nr VI/39/2011 w sprawi4 zmieny uchwały nr XII/77/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia pobotu podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr VI/40/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 

uchwała nr VI/41/2011 w sprawie informacji rocznej z wykonania planu działalności Gminnej Bibluiotrki Publicznej w Koźminku 

zał nr 1 do uchw. nr VI/41/2011 

uchwała nr VII/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koźminku przy ul. Mielęckiego stanowiącej właność Gminy Koźminek- na okres trzech lat 

uchwała nr VII/43/2011 w sprawie zmin Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020 

zał. nr 1 do uchw. nr VII/43/2011  

zał. nr 1a do uchw. nr VII/43/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VII/43/2011

ucwała nr VII/44/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzającde finansoiwanie operacji "Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistcznego miejscowości Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała nr VII/45/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedxające finansowanie operacji "Zagospodarowanie terenu przy Szkokle Podstawowej w Nowym Nakwasinie" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013

uchwała nr VII/46/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr VII/46/2011

zał. nr 2 do uchw. nr VII/46/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VII/46/2011

zał. nr 4 do uchw. nr VII/46/2011

zał. nr 5 do uchw. nr VII/46/2011

zał. nr 6 do uchw. nr VII/46/2011  

uchwała nr VIII/47/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr VIII/47/2011

zał. nr 2 do uchw.  nr VIII/47/2011

zał. nr 3 do uchw. nr VIII/47/2011 

zał. nr 4 do uchw. nr VIII/47/2011  

zał. nr 5 do uchw. nr VIII/47/2011

uchwała nr VIII/48/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

uchwała nr VIII/49/2011 w sprawie wyrażenia zgodny na użyczenie nieruchomości położonej w Koźminku na okres 3 lat

uchwała nr VIII/50/2011 w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".

uchwała nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za rok 2010

uchwała nr IX/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2010 rok.

uchwała nr IX/53/2011 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2010 rok.

uchwała nr IX/54/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika.

uchwała nr IX/55/2011 w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koźminku".

uchwała nr IX/56/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020.

zał. nr 1 do uchw. nr IX/56/2011

zał nr 1a do uchw. nr IX/56/2011

zał. nr 3 do uchw. nr IX/56/2011

uchwała nr IX/57/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok.

zał. nr 1. do uchw. nr IX/57/2011

zał. nr 2 do uchw. nr IX/57/2011

zał. nr 3 do uchw. nr IX/57/2011

zał. nr 4 do uchw. nr IX/57/2011

zał. nr 5 do uchw. nr IX/57/2011

zał. nr 6 do uchw. nr IX/58/2011

uchwała nr IX/58/2011 w sprawie  zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w  tym o przebiegu realizacji  przedsięwszięć o których moiwa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 3009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

uchwała nr IX/59/201 w sprawie nabycia nieruchomośi gruntowej oznaczonej nr działki 626/1 położonej w Koźminku.

uchwała nr IX/60/2011 w sprawie wyrażenia gody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 28/12 z arkusza mapy nr 1, z oibrębu Koźminek, położonej w Koźminku na okres trzech lat.

uchwała nr IX/61/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy.

uchwała nr IX/62/2011 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku.

uchwała nr IX/63/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowergo pt. "Równe szanse dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

uchwała nr X/64/2011 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użtyeczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków,Opatówek i Szczytniki"

uchwała nr X/65/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego wKoźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskicj na lata 2007 - 2013 

uchwała nr X/66/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognaozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 - 2020

zał. nr 1 do uchw. nr X/66/2011

zał. nr 1 a do uchw. nr X/66/2011

uchwała nr X/67/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok  

zał. nr 1 do uchw. nr X/67/2011

zał. nr 2 do uchw. nr X/67/2011 

zał. nr 3 do uchw. nr X/67/2011

zał. nr 4 do uchw. nr X/67/2011

zał. nr 5 do uchw. nr X/67/2011 

uchwała nr X/68/2011 w sprawie  zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okrsowe lub pomoc rzeczową

uchwała nr XI/69/2011 w sprawie zacignięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki" 

uchwała nr XI/70/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 - 2020

zał. nr 1 do uchw. nr XI/70/2011

zał. nr 1a do uchw. nr XI/70/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XI/70/2011

uchwała nr XI/71/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XI/71/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XI/71/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XI/71/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XI/71/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XI/71/2011  

uchwała nr XI/72/2011 w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu planu fiansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze  2011 roku.

uchwała nr XI/73/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw oraz obiektu sportowego "Orlik" znajdujących się przy kompleksie sportowym w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej

uchwała nr XI/74/2011 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizajami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

uchwała nr XI/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 514/1, położonej w Koźminku - na okres dwóch lat .

uchwała nr XII/76/2011 w sprawie zabezpieczenia śtodków finansowych w budżecie Gminy Koźminek na 2012 rok na realizację projektu pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczniści publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki"

uchwała nr XIII/77/2011 w sprawie zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XIII/78/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

uchwała nr XIII/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dziłki gminnej oznaczonej nr 399/3 położonej w Nowym Nakwasinie - na okres dwóch lat

uchwała nr XIII/80/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 83/5, położonej w Dębsku - na okres trzech lat

uchwała nr XIII/81/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gminnej oznaczonej nr 637/12 położonej w Koźminku na okres trzech lat

uchwała nr XIII/82/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej oznaczonej nr działek 134, 225, 233, 238, położonej w Nowym Nakwasinie - na okres trzech lat

uchwała nr XIII/83/2011 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 - 2020

zał. nr 1 do uchw. nr XIII/83/2011

zał. nr 1a do uchw. nr XIII/83/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XIII/83/2011

uchwała nr XIII/84/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok.

zał. nr 1 do uchw. nr XIII/84/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XIII/84/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XIII/84/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XIII/84/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XIII/84/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XIII/84/2011

uchwała nr XIII/85/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Koźminek oraz diet sołtysów

uchwała nr XIII/86/2011 w sprawie zmiany uchw. nr XIII/77/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso zmienionej uch. nr VI/39/2011 Rady Gminy Koźmink z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchw. nr XIII/77/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.:"Roboty odwodnieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych".  

uchwała nr XIV/88/2011 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XIV/89/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bogdanowie w drodze przetaru ustnego nieograniczonego

uchwała nr XIV/90/2011 w sprawie zbycia niruchomości gruntowej położonej w Dębsku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

uchwała nr XIV/91/2011 zmieniająca uchwałę nr XXVI/174/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 26lutego 2009r. w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak i rónież szczególowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nadród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

uchwała nr XIV/92/2011 w sprawie dokonania zmiany w uchwałe nr IX/54/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Gminy Koźmiek w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika

uchwała nr XIV/93/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa n wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary karolew, gm. Koźminek" realizowanej w ramah Programo Rozwoju Obszarów Wiejskicj na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą nr XLV/347/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 września 2010r. oraz uchwałą nr III/6/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010r.

uchwała nbr XIV/94/2011 w sprawie zmiany uchwału nr XLII/311/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanotarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźmine" ze środków Wo9jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmienionej uchwałanr III/7/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 r.

uchwała nr XIV/95/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/69/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcis kredytu długoterminowego na realizację przefsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chodybki"

uchwała nr XIV/96/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr X/65/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rozbudowa ogólniedostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarwoanie terenu w ławki dla uczestników imprez" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

uchwała nr XIV/97/2011 w sprawie uchylenia uchwały nr VII/44/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rekonastrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek" realizowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

uchwała nr XIV/98/2011 w sprawie zmiany uchwały nr VI/36.2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej pietrzyków - Smółki"

uchwała nr XIV/99/2011 w sprawie zmian Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 - 2020

zał. nr 1 do uchw. nr XIV/99/2011

zał. nr 1a do uchw. nr XIV/99/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XIV/99/2011

uchwałaq nr XIV/100/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XIV/100/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XIV/100/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XIV/100/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XIV/100/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XIV/100/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XIV/100/2011

uchwała nr XV/201/2011 w sprawie dokonania zmian w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XV/102/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

załącznik nr 1 do uchw. nr XV/102/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XV/102/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XV/102/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XV/102/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XV/102/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XV/102/2011

uchwała nr XV/103/2011 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr XV/104/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

uchwała nr XV/105/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2012 roku

uchwała nr XV/106/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr XV/107/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr XV/107/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XV/107/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XV/107/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XV/107/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XV/107/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XV/107/2011

uchwała nr XV/108/2011 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Koźminek

uchwała nr XV/109/2011 w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

uchwała nr XV/110/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizoanych przez osoby fizyczne i wspólnoty nmieszkaniowe.

załącznik do uchwały nr XV/110/2011

uchwała nr XV/111/2011 w sprawie podjęcia przez Gminę Koźminek współpracy przy przygotowaniu i relizacji projektu w ramach konkursu nr 1/PKL/5.2.1/2011

uchwała nr XVI/112/2011 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XVI/113/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XVI/113/2011

zał. nr 1a do uchw. nr XVI/113/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XVI/113/2011

uchwała nr XVI/114/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XVI/114/2011

zał. nr 7 do uchw. nr XVI/114/2011

uchwała nr XVI/115/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pn. "Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek"

uchwała nr XVI/116/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

uchwała nr XVI/117/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012-2021

zał. nr 1 do uchw. nr XVI/117/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XVI/117/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XVI/117/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XVI/117/2011

uchwała nr XVI/118/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2012 rok

uzasadnienie do uchw. nr XVI/118/2011

wyjaśnienie do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 1 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 2 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 3 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 4 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 5 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 6 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 7 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 8 do uchw. nr XVI/118/2011

zał. nr 9 do uchw. nr XVI/118/2011

uchwała nr XVI/119/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

uchwała nr XVI/120/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1 do uchw. nr  XVI/120/2011

uchwała nr XVI/121/2011 w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Paroblemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2012

zał. nr 1 do uchw. nr XVI/121/2011

uchwała nr XVI/122/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na rok 2012

zał nr 1 do uchw nr XVI/122/2011