2010

uchwała nr XXXVI/281/10 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji RG Koźminek

uchwała nr XXXVI/282/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotniki 

zał do uchw. nr XXXVI/282/10

uchwała nr XXXVI/283/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok 

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVI/283/10

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVI/283/10 

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVI/283/10 

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVI/283/10

uchwała nr XXXVI/284/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Koźminku przy ul. Ciasnej 7 

uchwała nr XXXVI/285/10 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku 

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVI/285/10

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVI/285/10 

uchwała nr XXXVI/286/10 w sprawie zmiany Statutu Gminnego ośrodka Pomocy Społacznej w Koźminku

uchwała nr XXXVII/287/10 w sprawie dokonania zmian w programie sesji Rady Gminy Koźminek 

uchwała nr XXXVII/288/10 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale nr XXXV/271/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 

uchwała nr XXXVII/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczydła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" 

uchwała nr XXXVII/290/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

uchwała nr XXXVII/291/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVII/291/10

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVII/291/10 

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVII/291/10

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVII/291/10

zał. nr 5 do uchw. nr XXXVII/291/10 

uchwała nr XXXVII/292/10 w sprawie przystąpienia Gminy Koźminek do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2010-2013 

uchwała nr XXXVIII/293/10 w sprawie dokonania zmian w programie sesji RG Koźminek

uchwała nr XXXVIII/294/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XXXVIII/294/10

zał. nr 2 do uchw. nr XXXVIII/294/10

zał. nr 3 do uchw. nr XXXVIII/294/10

zał. nr 4 do uchw. nr XXXVIII/294/10 

zał nr 5 do uchw. nr XXXVIII/294/10 

zał nr 6 do uchw. nr XXXVIII/294/10

zał. nr 7 do uchw. nr XXXVIII/294/10 

zał. nr 8 do uchw. nr XXXVIII/294/10 

uchwaenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

uchwała nr XXXVIII/296/10 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej om. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie 

uchwała nr XXXVIII/297/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośodka Poy Społecznej w Koźminku

uchwała nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku 

uchwała nr XL/299/10 w sprawie dokonania zmian w programie sesji Rady Gminy Koźminek  
uchwała nr XL/300/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2009 rok

uchwała nr XL/301/10 w sprawie wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania budybków komunalnych na 2010 rok 

uchwała nr XL/302/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Bogdanów" 

uchwała nr XL/303/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

uchwała nr XL/304/10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 68, położonej w Nowym

uchwała nr XL/305/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

zał. nr 1 do uchw. nr XL/305/10

zał. nr 2 do uchw. nr XL/305/10

zał. nr 3 do uchw. nr XL/305/10 

zał. nr 4 do uchw. nr XL/305/10

zał. nr 5 do uchw. nr XL/305/10 

zał. nr 6 do uchw. nr XL/305/10

zał. nr 7 do uchw. nr XL/305/10

zał/ nr 8 do uchw. nr XL/305/10

zał. nr 9 do uchw. nr XL/305/10 

zał. nr 10 do uchw. nr XL/305/10

uchwała nr XL/306/10 w sprawie przyjęcia inforamcji rocznej z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok 

uchwała nr XL/307/10 w sprawie zmiany uchwałay nr XXXV/264/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości ia pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele ziwązne z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Koźminek 

uchwała nr XLI/308/10 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XLI/309/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotniki

uchwała nr XLII/310/10 w sprawie dokonania zmian w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XLII/311/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew gm. Koźminek" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

uchwała nr XLII/312/10 w sprawie zmiany uchwaia kredytu długoterminowego na realizację pezedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Asnyka w Koźminku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

uchwała nr XLII/313/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Koźminek w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przdsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczydła" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

uchwała nr XLII/314/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/257/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 26.11.209r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie opercji "Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w m. Sstary Nakwasin" realizowanej w ramach Rprogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

uchwała nr XLII/315/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego z budżetu Gminy Koźminek 

uchwała nr XLII/316/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

zał. nr 1 uchw. nr XLII/316/10

zał. nr 2 do uchw. nr XLII/316/10 

zał. nr 3 do uchw. nr XLII/317/10

zał. nr 4 do uchw. nr XLII/316/10 

zał. nr 5 do uchw. nr XLII/316/10

zał. nr 6 do uchw. nr XLII/316/10

zał. nr 7 do uchw. nr XLII/316/10

zał. nr 8 do uchw. nr XLII/316/10 

zał. nr 9 do uchw. nr XLII/316/10 

uchwała nr XLII/317/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałow informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu 

uchwała nr XLII/318/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiego wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego 

uchwała nr XLII/319/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, spodobu i trybu umarzania,  odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty ależności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający gminie Koźminek i jej jednostkom podległym oraz wskazanie  organów uprawnionych do udzielania ulg. 

uchwała nr XLII/320/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koźminek  

zał. do uchw. nr XLII/320/10  

uchwała nr XLII/321/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gać Kaliska

załącznik nr 1 do uchw. nr XLII/321/10

uchwała nr XLII/322/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Nakwasin

załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/322/10 

uchwała nr XLII/323/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobe dłużników alimentacyjnych 

uchwała  nr XLII/324/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fiansnowego Gminnej Biblioteli Publicznej za 2009 rok 

uchwała nr XLII/325/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla ternów położonych w miejscowościach: Tymianek, Murowaniec, Pietrzyków i Dębsko 

zał. nr 5 do uchw. nr XLII/325/10 

zał. nr 6 do uchw. nr XLII/325/10 

uchwała nr XLII/326/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Krzyżówki 

zał. nr 4 do uchw. nr XLII/326/10

zał. nr 5 do uchw. nr XLII/326/10  

uchwała nr XLII/327/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu położonego w miejscowości Nowy Nakwasin i Murowaniec 

zał.nr 3 do uchw. nr XLII/327/10 

zał. nr 4 do uchw. nr XLII/327/10 

uchwała nr XLII/328/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenów połóżonych w miejscowościach Satry Nakwasin, Dębsko i Tymianek

zał. nr 4 do uchw. nr XLII/328/10

zał nr 5 do uchw. nr XLII/328/10

uchwała nr XLII/329/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenów połóżonych w miejscowości Koźminek 

zał. nr 3 do uchw. nr XLII/329/10

zał. nr 4 do uchw. nr XLII/329/10 

uchwała nr XLIII/330/10 w sprawie dokinania zmiany w programie sesji rady Gminy Koźminek 

uchwała nr XLII/331/10 w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Nowy Nakwasin w zakresie chodnika 

uchwała ne XLIII/332/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Koźminek na 2010 rok

zał nr 1 do uchw. nr XLIII/332/10

zał. nr 2 do uchw. nr XLIII/332/10

zal nr 3 do uchw. nr XLIII/332/10 

zał. nr 4 do uchw. nr XLIII/332/10  

zał. nr 5 do uchw. nr XLIII/332/10

zał. nr 6 do uchw. nr XLIII/332/10

zał. nr 7 do uchw. nr XLIII/332/10 

uchwała nr XLIII/333/10 w sprawie zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 1/2z arkusza mapy nr 1, z obrębu Józefina, położonej w Murowańcu 

uchwała nr XLIII/334/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 28/17 z akusza mapy nr 1, z obrębu Koźminek, położonej w Koźminku 

uchwała nr XLIII/335/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gminnej onznaczonej nr 30/2 z arkusza mapy nr 1, z obrębu Józefina, położonej w Murowańcu

uchwała nr XLIII/336/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gminnych oznaczonych nr 18, 30/8, 149/1, 321 z arkusza mapy nr 1 i 2, z obrębu Emilianów, położonych w Emilianowie 

uchwała nr XLIII/337/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gminnych oznaczonych nr 161/3 i 161/4 z arkusza mapy nr 2, z obrębu Osuchów, położonych w Osuchowie 

uchwała nr XLIII/338/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gminnej oznaczonej nr 226/5 z arkusza mapy nr 2, z obrębu Emilianów, położonej w Tymianku

uchwała nr XLIII/339/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 637/13 z arkusza mapy nr 3, z obrębu Koźminek, położonej w Koźminku 

uchwała nr XLIII/340/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dziłki gminnej oznaczonej nr 28/9 z arkusza mapy nr 1, z obrębu Koźminek, położonej w Koźminku  

uchwała nr XLIII/341/10 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Koźminek do stanu faktycznego

uchwała nr XLIII/342/10 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie gminy Koźminek do stanu faktycznego 

uchwała nr XLIII/343/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jedo funkcjonowania 

uchwała nr XLIII/344/10 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej 16 

uchwała nr XLIII/345/10 w sprawie  opkreślenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

uchwała nr XLIV/346/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Koźminek podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiąnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dn. 245.04.2003r. o działalności użytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania 

uchwała nr XLIV/347/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Koźminek z dnia. 19.02.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew gm. Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

uchwała nr XLIV/348/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

zał nr 1 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 2 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 3 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 4 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 5 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 6 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 7 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 7 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 8 do uchw. nr XLIV/348/10 

zał. nr 9 do uchw. nr XLIV/348/10 

uchwała  nr XLIV/349/10 w sprawie informacji o przebiegu wykonania Planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku 

uchwała nr XLIV/350/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gminnej oznaczonej nr 28/17 z arkusz mapy nr 1, z obrębu Koźminek, położonej w Koźminku 

uchwała nr XLIV/351/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  części działki gminnej oznaczonej nr 637/2 z arkusza mapy nr 3, z obrębu Koźminek, położonej w Koźminku 

uchwała nr XLIV/352/10 w sprawie  likwidacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie 

uchwała nr XLV/359/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarząsdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  uchwała nr XLVI/361/10 w sprawie zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

uchwała nr XLVI/363/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

uchwała nr XLVI/364/10 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/292/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Koźminek do Powiatowego Programu Pomocy osobom Niepełnosprawnym na lata 2010-2013 

uchwała nr XLVI/365/10 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 

uchwała nr XLVI/366/10 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2001r. nr 96, poz. 873 ze zm.) w 2011 r. 

uchwała nr XLVI/367/10 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Koźminek dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania 

uchwała nr XLVI/368/10 w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stpendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

uchwała nr XLVI/369/10 uchwalenia zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku 

zał. nr 1 do uchwały nr XLVI/369/10 

Uchwały Rady Gminy nowej kadencji 2010 - 2014

uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek

uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Gminy Koźminek

uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy oraz ich składów osobowych 

uchwała nr I/4/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

uchwała nr III/5/10 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek 

uchwała nr III/6/10 w sprawie zmianyb uchwały nr XXXVII/290/10 rady Gminy Koźminek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zmienionej uchwałą nr XLV/347/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 wrze,snia 20101r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/290/10 ... 

uchwała nr III?7/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/311/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

uchwała nr III/8/10 ia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin - Bogdanów".  

uchwała nr III/9/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Koźminek na 2010 rok  

zał. nr 1 do uchw. nr III/9/10 

zał. nr 2 do uchw. nr III/9/10

zał. nr 3 do uchw. nr III/9/10 

zał nr 4 do uchw. nr III/9/10 

zał. nr 5 do uchw. nr III/9/10 

zał. nr 6 do uchw. nr III/9/10

zał. nr 7 do uchw. nr III/9/10

zał. nr 8 do uchw. nr III/9/;10

u chwała nr III/10/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progmozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020

zał. nr 1 do uchw. nr III/10/10

zał. nr 2 do uchw. nr III/10/10 

uchwała nr III/11/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok

zał. nr 1 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 2 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 3 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 4 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 5 do uchw. nr III/11/10 

zał. nr 6 do uchw. nr III/11/10 

zał. nr 7 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 8 do uchw. nr III/11/10

zał. nr 9 do uchw. nr III/11/10 

uchwała nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Koźminek

uchwała nr III/13/10 w sprawie zmiany uchjwały nr XLV/357/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 

uchwała nr III/14/10 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nierychomości występujących na terenie Gminy Koźminek 

zał. nr 1 do uchw. nr III/14/10 

zał. nr 2 do uchw. nr III/14/10

zał. nr 3 do uchw. nr III/14/10

zał. nr 4 do uchw. nr III/14/10 

zał. nr 5 do uchw. nr III/14/10 

zał. nr 6 do uchw. nr III/14/10