2003

Uchwały Rady Gminy Koźminek na rok 2003

 

Uchwała Nr IV/16/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźminek dla terenów położonych w miejscowości Koźminek, Emilianów, Krzyżówki, Młynisko, Stary Nakwasin, Oszczeklin, Pietrzyków, Raszawy

Uchwała Nr IV/17/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźminek dla działek nr 226/2 i 227/2

Uchwała Nr IV/18/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych la radnych Gminy Koźminek oraz diet dla sołtysów

Uchwała Nr IV/19/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Koźminek

Uchwała Nr IV/20/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kożminek do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Koźminek z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia

Uchwała Nr IV/21/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Uchwała Nr IV/22/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Woj. Wielkopolskiego

Uchwała Nr IV/23/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu do zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacji gm.

Uchwała Nr IV/24/2003 z dnia 10.02.2003 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Uchwała Nr V/25/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

Uchwała Nr V/26/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2002 r.

Uchwała Nr V/27/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr V/28/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

Uchwała Nr V/29/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

Uchwała Nr V/30/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie opieki społecznej Kierownikowi GOPS Annie Paszyn

Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 25.04.2003 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wsi Dębsko Dosinek, Dębsko Ośrodek oraz wsi Dębsko w sprawie ujednolicenia nazwy na Dębsko oraz nadania jednolitej numeracji porządkowej

Uchwała Nr VI/32/2003 z dnia 03.06.2003 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

Uchwała Nr VI/33/2003 z dnia 03.06.2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie I – Tymianek” ze środków WFOŚiGW

Uchwała Nr VI/34/2003 z dnia 03.06.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Koźminek umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej”

Uchwała Nr VI/35/2003 z dnia 03.06.2003 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie wykonywania zadań własnych gminy

Uchwała Nr VI/336/2003 z dnia 03.06.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz  Powiatu Kaliskiego

Uchwała Nr VII/37/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VII/38/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie realizacji inwestycji w latach 2004-2006

Uchwała Nr VII/39/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr VII/40/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu

Uchwała Nr VII/41/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych

Uchwała Nr VII/42/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Koźminek

Uchwała Nr VII/43/2003 z dnia 28.08.2003 w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr V/30/2002 z dnia 25.04.2003 r. Rady Gminy Koźminek w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie opieki społecznej kierownikowi GOPS Annie Paszyn

Uchwała Nr VIII/44/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu i zarzutu wniesionego przez P. Elżbietę Matyjak do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/45/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu i zarzutu wniesionego przez P. Przemysława Wojciechowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/46/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa H. i S. Drobników do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/47/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana R. Żurawika do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/48/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Panią H. Żurawik do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/49/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu i zarzutu wniesionego przez Pana J. Guźniczaka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/50/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu i zarzutu wniesionego przez Państwa J. Golatowskiego, S. Golatowskiego, G. Kubiak do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/51/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Pana J. Tomaskę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/52/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Państwa G. i W. Olbrychów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/53/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Państwa W. i K. Martynowskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/54/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Pana S. Wawrzyniaka do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/55/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Państwa M. i A. Jakubowskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/56/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa A. i S. Polów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/57/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Państwa  A. i T. Drużbiaków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży zbiornika wodnego Murowaniec

Uchwała Nr VIII/58/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr VIII/59/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kaliszu w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych

Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/61/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kominku

Uchwała Nr VIII/62/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie upoważnienia P. E. Wypyszyńskiego Dyrektora Szkoły w Moskurni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej kierowanej przez niego jednostki

Uchwała Nr VIII/63/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie upoważnienia P. M. Chenczke Dyrektora Szkoły w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej kierowanej przez niego jednostki

Uchwała Nr VIII/64/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie upoważnienia P. H. Tomczyk Dyrektora Szkoły w Nowym Nakwasinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej kierowanej przez niego jednostki

Uchwała Nr VIII/65/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie upoważnienia P. J. Chojnackiej-Adamus Dyrektora Gimnazjum w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej kierowanej przez niego jednostki

Uchwała Nr VIII/66/2003 z dnia 27.10.2003 w sprawie upoważnienia P. M. Narowskiej Dyrektora Publicznego Przedszkola w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej kierowanej przez niego jednostki

Uchwała Nr IX/67/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie dokonania zmian w programie sesji

Uchwała Nr IX/68/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr VI/5/99 Rady Gminy Koźminek z dnia 9.03.1999r. w sprawie przekształcenia SP w Moskurni

Uchwała Nr IX/69/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr VI/6/99 Rady Gminy Koźminek z dnia 9.03.1999r. w sprawie przekształcenia SP im. A. Mielęckiego w Koźminku

Uchwała Nr IX/70/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr VI/7/99 Rady Gminy Koźminek z dnia 9.03.1999r. w sprawie przekształcenia SP im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie

Uchwała Nr IX/71/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/72/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/73/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX/74/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr IX/75/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie utworzenia środka socjalnego przy SP w Kominku

Uchwała Nr IX/76/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM w Kominku

Uchwała Nr IX/77/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Koźminek

Uchwała Nr IX/78/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dofinansowania modernizacji dróg gminnych z FOGR w 2004 r.

Uchwała Nr IX/79/2003 z dnia 15.12.2003 w sprawie remontu obiektów szkół podstawowych na terenie gminy Koźminek.