PRZEPISY KARNE I KARY PIENIĘŻNE

  Rozdział 6(Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 ze zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków)  

Przepisy karne i kary pieniężne

 

Art. 28.

 

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę       z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

<2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych luz zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymania lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000 zł

<4 a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. ust. 1 i 2. 

<5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych  lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.<6.   Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.