Sprawy Obywatelskie

Sprawy Obywatelskie 

Dorota Marszał – Inspektor 

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 606

Adres e-mail: marszal@kozminek.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. następującymi sprawami:

 

1.      Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

2.      Zameldowanie cudzoziemca na pobyt  stały i czasowy

 

3.      Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych

 

4.      Wybory – rejestr wyborców

 

5.      Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

 

6.      Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

 

7.      Zgłoszenie działalności gospodarczej  

 

Wnioski do pobrania: 

Zgłoszenie pobytu stałego 

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej