Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 

Gospodarka Odpadami

Ewa Sobczyńska - Inspektor

 

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Koźminek

Adres siedziby: ul. KoŚciuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 611

Adres e-mail: sobczynska@kozminek.pl 

 

PRZYJMOWANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.                 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

OPŁATY:

Brak. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU: 

Urząd Gminy w Koźminku sekretariat lub pok. nr 3 

 UWAGI:

1.     W przypadku nie wpłacenia w określonych  ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm..)

2.     Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do siedziby Urzędu Gminy Koźminek w terminie do 30.04.2013 r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez Gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel (współwłaściciel, użytkownik) nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4.     Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

5.     Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

6.     W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Gmina Koźminek określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7.     Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy  Koźminek, pocztą na wskazany wyżej adres, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8.     W przypadku Wspólnot mieszkaniowych deklarację składa zarząd. 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1399 ze zmianami). 

 

Wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Prawo Lokalne

- Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek.

- Uchwała Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Koźminek.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 marca 2013 roku

- Uchwała Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 marca 2013 roku.

 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie za 2013 rok