inne informacje

INFORMACJE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Pracownicy:

Pani Agnieszka Zaremba - Kierownik,

Pani Anna Balcerzak - Główny księgowy,

Pani Lidia Michałowska - Starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych, 

Pani Małgorzata Węgierska - Szkudlarek   - Specjalista pracy socjalnej,

Pani Jolanta Grzeluszka - Pracownik socjalny,

Pani Katarzyna Dombiniak - Pracownik socjalny. 

KTO I KIEDY MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK Z POMOCY SPOŁECZNEJ ?

Poznaj swoje prawa

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Na czym polega pomoc społeczna ?

Pomoc finansowa - zasiłki.

Kiedy można otrzymać zasiłek?

Jak obliczać dochód?

Przykłady obliczania dochodu.

Jak starać się o zasiłek?

Jakie dokumenty są wymagane?

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie pomocy społecznej?

Na czym polega pomoc społeczna?

Do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:

 • wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym i przebywającym na terytorium Polski,

   

 • cudzoziemcom zamieszkałym i przebywającym na terytorium Polski posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt. 

   

Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga potrzebującym w różny sposób w tym między innymi:

 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej,

   

 • organizuje usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,

   

 • pokrywa wydatki na świadczenia zdrowotne,

   

 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,

   

 • pomaga w staraniach się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach stacjonarnych i innych placówkach dziennego i całodziennego pobytu.

Pomoc finansowa - zasiłki

Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków.

Poniżej przedstawiamy rodzaje zasiłków, które można otrzymać w przypadku danego problemu.

Problem, przeznaczenie zasiłku

Typ zasiłku

 • koszt zakupu leków, leczenia,

   

 • drobny remont mieszkania, 
 • zakup żywności, opału,
 • odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

 

 • koszty pogrzebu,

   

 • straty materialne w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

   

 • bilet kredytowy

   

Zasiłki te mogą również przybrać formy pomocy rzeczowej.

Zasiłek celowy i celowy specjalny

 • długotrwała choroba,

   

 • niepełnosprawność,

   

 • bezrobocie,

   

 • brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

   

Zasiłek okresowy ( w wysokości różnicy między kryterium dochodowym uprawniającym do uzyskania pomocy a faktycznym dochodem osoby lub rodziny, nie mniej niż 20 zł. )

 •  

   

.

 • Osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

   

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek stały

.

 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kiedy można otrzymać zasiłek?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

 1. Podstawowym warunkiem dla ubiegania się o jakikolwiek zasiłków jest trudna sytuacja życiowa. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z występowaniem: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu sie do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawacze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

   

 2. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa . miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty kryterium dochodowego określonej w Ustawie o pomocy społecznej.

   

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że oba w/w warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w Ustawie o pomocy społecznej mogą ubiegać się o zasiłek specjalny celowy.

Jak oblicza się dochód?

Możliwe są dwie sytuacje:

 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama, wówczas należy zsumować jej dochód z ostatniego miesiąca.

   

W obliczeniu należy uwzględnić:

 • dochód netto ( czyli bez podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne )

   

 • dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli, np. ubiegając się o pomoc w marcu należy przedstawić dochód z miesiąca lutego.

   

Można starać się o zasiłek jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej. Obecnie od 01.10.2006 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477.00 zł.

 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną ( zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej rodzina to "osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące").

   

Wówczas trzeba obliczyć łączny dochód rodziny poprzez zsumowanie dochodów netto ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób w rodzinie.

Muszą to być dochody:

 • netto, czyli bez podatku oraz składek ubezpieczeniowych,

   

 • z miesiąca przed złożeniem wniosku. Poza podatkiem oraz składnikami na ubezpieczenia ( emerytalne, rentowe itd.) od dochodu rodziny odejmuje się również kwotę alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze.

   

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez Urząd Skarbowy.

Można ubiegać się o zasiłek jeśli po obliczeniu okazuje się, że dochód rodziny nie jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej:

- kryterium dla osoby samotnej - 477.00 zł.

 • kryterium na osobę w rodzinie - 351.00 zł.

Należy pamiętać, że podane wysokości kryteriów podlegaja weryfikacji co 3 lata. Ogłasza je Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Przykłady obliczania dochodu:

Przykład 1: Dochód Państwa Kowalskich jest wyższy od określonego w Ustawie o pomocy społecznej i właściwie nie przysługuje im pomoc finansowa.

W szczególnie trudnej sytuacji rodzina może jednak otrzymać jednorazowy zasiłek celowy na pokrycie podstawowych potrzeb, np. zakupu opału. Zasiłek może być częściowo zwrotny, od sytuacji rodziny zależy w jakiej wysokości, lub rodzina może otrzymać zasiłek specjalny po udokumentowaniu szczególnie trudnej sytuacji.

Osoby w rodzinie

Kryterium dochodowe

Miesięczny dochód rodziny

I osoba

Bezrobotny mąż

351.00 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych

w wys. 476.70 zł.

II osoba

Pracująca żona

351.00 zł.

Wynagrodzenie netto - 800.00 zł.

III osoba

Dziecko 16 - letnie

351.00 zł.

64 zł zasiłek rodzinny

50 zł dodatek na dojazdy do szkoły

IV osoba

Dziecko 14 - letnie

351.00 zł.

64 zł zasiłek rodzinny

 

RAZEM:

1.404,00 zł.

1.454.70 zł.

Z powyższego wynika, że dochód faktyczny rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe dla rodziny, i tym samym rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku.

Przykład 2: Dochód w czteroosobowej rodzinie Państwa Kowalskich

Osoby w rodzinie

Kryterium dochodowe

Miesięczny dochód rodziny

I osoba

Bezrobotny mąż

351.00 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych z PUP w wys. 476.70 zł.

II osoba

Żona z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, grupa inwalidzka

351.00 zł.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wys.

530.26 zł.

III osoba

Dziecko niepełnosprawne 12-letnie

351.00 zł.

64 zł zasiłek rodzinny

IV osoba

Dziecko 8 - letnie

351.00 zł.

64 zł zasiłek rodzinny

 

RAZEM:

1.404,00 zł.

1.134,96 zł.

Z w/w przykładu wynika, że rodzina kwalifikuje się do przyznania zasiłku, ponieważ posiadany dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego.

Dochód Kowalskich jest niższy od określonego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium o kwotę 269.04 zł. rodzina może uzyskać zasiłek okresowy. W 2006 i 2007 roku minimalna kowta zsaiłku okresowego wynosi dla osoby samotnej 35% różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem, w przypdku rodziny 25 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. W przypadku w/w rodziny kwota zasiłku okresowego winna wynosić 67,26 zł. Jednakże zgodnie z art. 106 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej "kwoty świadczeń pieniężnych zaokrągla się w górę do 10 gr" wobec tego kwota zasiłku okresowego dla podanej rodziny wynosi 67,30zł.

 

 

Jak starać się o zasiłek ?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania (gminie, dzielnicy), należy załączyć podanie opisujące sytuację i problem oraz dokumenty przedstawiające posiadane dochody i ewentualnie inne dokumenty żądane przez Pracownika socjalnego ( zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. rodzinny wywiad środowiskowy). Pracownik poznaje położenie osoby i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane ?

 1. Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto ( pomniejszone o podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ) za ostatni miesiąc.

   

 2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

   

 3. Osoba niepełnosprawna - odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:

   

 • orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia

   

 • orzeczenie Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

   

   4. Emeryt , rencista - odcinek od emerytury lub renty.

 

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany ?

 1. Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.

   

 2. Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego).

   

 3. Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny). 

   

 4. Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.

   

 5. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z Pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystywania własnych możliwości i uprawnień.

   

 6. Jeżeli Pracownik socjalny stwierdzi, np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy może odmówić przyznanie pomocy.

   

Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12. ( instytucja odwoławcza podana jest w decyzji ), za pośrednictwem OPS właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Kierownika OPS.